Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

25769 Resultater

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Delvis innvilget tillatelse til frakt avfelt elg i Stabbursdalen nasjonalpark - jaktfelt Stabbursdalen nord Last ned vedtak Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra - Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta 25.09.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Langsua nasjonalpark - Bruk av drone - Forsvarsbygg Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 24.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til landinger med helikopter ved etablering av tre værstasjoner - UIT COAT Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 24.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til å gjennomføre nødvendige vedlikeholdsarbeid på Dal og Bøn stasjon inne i Andelven, Nessa og Risa dyrelivsfredningsområde. Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 24.09.2021 Verneområder
Delegert sak - Knutshø LVO - Flåman NR - snødekt mark - transport til seter på Døllia - Per Eivind Husom Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 23.09.2021 Verneområder
Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkinn LVO - snødekt mark - transport i forbindelse med restaurering - Nygardsbue Einhøvlingen - Kjell Tore Israelsen Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 23.09.2021 Verneområder
Dispensasjon om søknad tillatelse til motorferdsel Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 23.09.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Langsua NP - taksering av hønsefugl - Skrautvål sameige - Kai Terje Kjørli Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 23.09.2021 Verneområder
Avslag på søknad om kjentmannskjøring i Frafjordheiane landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 23.09.2021 Verneområder
Tillatelse - 2021 - Ytre Hvaler nasjonalpark - flyaktivitet 230921 - Forsvarets Spesialkommando Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 23.09.2021 Verneområder
Dispensasjon - Femundsmarka NP - Frakt av felt elg med ATV m/belter - 2021 - Jaktlag Mugga/Svartvika B Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 23.09.2021 Verneområder
Dispensasjon - Femundsmarka NP - Flyvning med drone - 2021 - NGU Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 23.09.2021 Verneområder
Løyve til motorferdsle i Stussvikhovda naturreservat i Bjørnafjorden kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 23.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av elgtrekk/jernhest i Vardnesmyra naturreservat, Senja kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 23.09.2021 Verneområder
Avgjerd i klagesak - klage på løyve til utsetting av japanlerk (Larix kaempferi) i på gnr./bnr. 47/24 i Strand kommune, Rogaland fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 22.09.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Motorferdsel helikopter, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Snauasete, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 22.09.2021 Verneområder
Delegert vedtak - dispensasjon - Romsdalen LVO - 2021 - destruering av kampestein som siktforbedringstiltak - Skiri - Bane NOR Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 22.09.2021 Verneområder
Delegert sak - Frydalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2021 - barmark - sanering og gjenoppbygging av uthus etter brann - Luseby 46 - Recover Nordic Lillehammer Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 22.09.2021 Verneområder
Innvilget søknad om dispensasjon til bruk av ATV til frakt av skutt elg, Lyngsalpan landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 22.09.2021 Verneområder
Endring i vilkår i dispensasjon av 13. august 2021 i Endelausmyrene naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 22.09.2021 Verneområder
Tillatelse til skadefelling av ulv i deler av Løten, Elverum og Stange kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 22.09.2021 Rovvilt
Lurefjorden og Lindåsosane marine verneområde – løyve til legging av sjøleidning og avgrensa utslepp – Klevstad rørservice AS Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 22.09.2021 Verneområder
Løyve til motorisert ferdsel til uttransport av felt hjortevilt i Ænesdalen i Folgefonna nasjonalpark Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 21.09.2021 Verneområder
Tillatelse til motorisert ferdsel for frakt av elg i Stabbursdalen nasjonalpark - jaktfelt Bastin Last ned vedtak Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra - Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta 21.09.2021 Verneområder
Delvis innvilga søknad om bygging av båthus ved Vestre Langsvatn, 4/4 Bygland kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 21.09.2021 Verneområder
Tillatelse til motorferdsel for frakt av utstyr - Barmveien, Vesterøy Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 21.09.2021 Verneområder
Tillatelse til helikoptertransport - Ytre Hvaler Nasjonalpark - 35/33 - Vikertangen Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 21.09.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Langedalen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Hordaland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 21.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til oppføring av utedo på Lille Færøya og transport med helikopter - Bergsøyan landskapsvernområde - Senja kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 21.09.2021 Verneområder
Fokstugu LVO - dispensasjon - 2021 - 2022 brønnboring og bobiltømmestasjon - Rasteplass Storhusranden - Stian Brenden Maskinservice Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 20.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til motorferdsel - utfrakt av felt storvilt med ATV - Kongrosletta naturreservat - Stjørdal Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 20.09.2021 Verneområder
Hynna naturreservat - Dispensasjon - tillatelse til bruk av bil for uttransport av båt ved Hornsjøen Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 20.09.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - vedtak om skadefelling av bjørn i Grane kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 17.09.2021 Rovvilt
Motorferdsel helikopter, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Håvasete, endra løyve, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 17.09.2021 Verneområder
Reppesleiret naturreservat — dispensasjon til vegetasjonsrydding langs jernbanelinje Last ned vedtak Stjørdal kommune 17.09.2021 Verneområder
Løyve til bruk av motorkøyretøy på gbnr 24/3 - Sør-Smøla landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 17.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til motorferdsel for uttak av felt storvilt med ATV - Kongrosletta naturreservat Stjørdal Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 17.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av ATV i Lystjønna naturreservat for utfrakt av felt storvilt Steinkjer Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 17.09.2021 Verneområder
Ledalen naturreservat - tillatelse til bruk av snøscooter for utkjøring av åte til jakt - Frode Moen - Holtålen kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 17.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av ATV for utfrakt av felt storvilt i Lystjønna naturreservat Steinkjer Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 17.09.2021 Verneområder
Transport av forsyninger, utstyr og avfall med snøskuter til og fra Breilihytta i Finnemarka naturreservat vinteren 2022, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 17.09.2021 Verneområder
Vannledning Nordre Øyeren naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 17.09.2021 Verneområder
Oppkjøring av skiløyper i Langåsen naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 17.09.2021 Verneområder
Snøskutertransport til Sørmyrseter i Skrim og Sauheradfjella naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 17.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til gjennomføring av forskningsprosjekt i 8 verneområder i Oslo og Viken Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 17.09.2021 Verneområder
Forlengelse av virketid på skadefellingstillatelse på ulv i deler av Elverum, Hamar, Åmot, Ringsaker, Stor-Elvdal, Lillehammer, Øyer og Stor-Elvdal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 17.09.2021 Rovvilt
Delegert sak - Hjerkinn LVO m/ BV - barmark - gjerding langs jernbanen - Arild Rolstad Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 16.09.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - avslag på søknad om skadefelling av gaupe i deler av Melhus og Midtre Gauldal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.09.2021 Rovvilt
Delegert sak - Fulufjellet NP - Dispensasjon - Motorferdsel - 2021 - lavtflyging med helikopter for frakt av steinhelle og stein Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Fulufjellet 16.09.2021 Verneområder
Landing med helikopter - Heliwing - Seiland nasjonalpark, avslag Last ned vedtak Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 16.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til utkøyring av felt vilt ved Gule-Stavikmyrane naturreservat i Hustadvika kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 16.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til utfrakt av felt elg med ATV i Auster-Vefsna naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 16.09.2021 Verneområder
Dispensasjon for motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Strandåvassbotn naturreservat - Strandå / Os landskapsvernområde - Strandå jaktlag Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 16.09.2021 Verneområder
ADM-2021-65 Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat - uttransportering av felt elg med sekshjuls beltegående ATV Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 15.09.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Espedalen LVO – motorferdsel barmark - Grytlia seter - Oddbjørn Hansens jaktlag Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 15.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til kjøring med ATV i Grytelva naturreservat - felt hjortevilt jakt 2021 - Hitra Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 15.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av ATV i Muusdalen naturreservat for utfrakt av felt storvilt 2021 - 2025 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 15.09.2021 Verneområder
Hemberget NR - dispensasjon til rydding av skiløype Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 15.09.2021 Verneområder
Tillatelse til å innføre grønn iguan (Iguana iguana) Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.09.2021 Fremmede organismer
Tillatelse til å innføre tarantella-artene Damon medius, Psalmopoeus irminia, Tliltocatl albopilosus/Brachypelma albopilosum og Acanthoscurria geniculata Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.09.2021 Fremmede organismer
Tillatelse til å innføre skrukketrollartene Armadillidium werneri, Armadillidium maculatum, Porcellio haasi og Porcellionides pruinosus, søknader om innførsel av skrukketrollarten Trichorhina tomentosa og spretthalearten Sinella curviseta stilles i bero Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.09.2021 Fremmede organismer
Tillatelse til å innføre hoppe-edderkopparten Phidippus regius Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.09.2021 Fremmede organismer
Klageavgjørelse - klage på dispensasjon til kjøring med ATV for utfrakt av hjortevilt i Yddal naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av atv ved utfrakt av felt elg jaktfelt Vardø 2021 Varangerhalvøya nasjonalpark Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 14.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av atv ved utfrakt av felt elg - Østervannet/ Flintelva jaktfelt 2021 - Varangerhalvøya nasjonalpark Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 14.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av atv ved utfrakt av felt elg - Suovvejohka/ Bergeby øst innen Varangerhalvøya nasjonalpark 2021 Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 14.09.2021 Verneområder
Innvilget søknad om bruk av drone for promotering av reiselivet i Nord- Troms, Lyngsalpan landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 14.09.2021 Verneområder
Avslag på søknad om utplassering av geocache i Østre Hovedøya naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 14.09.2021 Verneområder
Forlengelse av skadefellingstillatelse på én ulv i Stange og Nord-Odal kommuner, og deler av Eidsvoll, Nes, Sør-Odal, Løten, Elverum, Våler og Åsnes kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 13.09.2021 Rovvilt
Delegert vedtak - Jostedalsbreen nasjonalpark - Dispensasjon - landingsløyve helikopter ved klimastasjonen ved Flatbreen - NVE Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 13.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av atv ved utfrakt av felt elg - Viinikka - 2021 - Varangerhalvøya nasjonalpark Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 13.09.2021 Verneområder
Innvilga søknad om landing med helikopter i verneområdet SVR. Småtjønndalen i Langeid Driftehei. Bygland kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 13.09.2021 Verneområder
Tillatelse til helikopterflyging - Ytre Hvaler nasjonalpark - gbnr 43/230, Kjellvikaveien 62 - Spjærøy Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 13.09.2021 Verneområder
Tillatelse til flyging med helikopter - Ytre Hvaler nasjonalpark - 47/290 - Barm / Grøtvika - Vesterøy Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 13.09.2021 Verneområder
Statsforvalterens vedtak - dispensasjon til å bytte stikkrenne under jernbanen inne i Andelven, Nessa og Risa dyrelivsfredningsområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 13.09.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til transport med snøscooter til Øvre Stubbvollen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 10.09.2021 Verneområder
Delegert sak - Rondane NP - dispensasjon - transport i samband med nødvendig vedlikehold av "Dassbue" Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 10.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til droneflyvning i Ytre Hvaler Nasjonalpark Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 10.09.2021 Verneområder
Svar på klage på avslag om fellesbrygge Vessøyneset 59/18
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 10.09.2021 Verneområder
Forlengelse av tillatelse til skadefelling av en ulv i deler av Åmot, Stor Elvdal, Elverum, Løten, Ringsaker, Hamar, Lillehammer og Øyer kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 10.09.2021 Rovvilt
Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkinn / Kongsvoll / Drivdalen LVO - Flåman NR - barmark - uttransport av felt elg og hjort - Statskog SF Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 09.09.2021 Verneområder
Avgjørelse av klager over vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i region 5 i 2021-2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 09.09.2021 Rovvilt
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Stråsjøen-Prestøyan naturreservat - gitt tillatelse til løypekjøring Vekta-Prestøyan-Schulzhytta Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 09.09.2021 Verneområder
Delegert sak - Frydalen LVO - krattknusing langs vegen Fryvollan - Storgranbakken - Sødorp og Kvam hestavlslag Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 09.09.2021 Verneområder
Endret stedsangivelse for dispensasjon til torvuttak - Bruvollhuset
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 09.09.2021 Verneområder
Tillatelse til å transportere byggemateriale med helikopter i forbindelse med restaurering av bro ved Rallerstien i Frafjordheiane landskapsvernområde. Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 09.09.2021 Verneområder
07/21 Lisensjakt jerv Last ned vedtak Rovviltnemnd 4 09.09.2021 Rovvilt
Dispensasjon - Femundsmarka NP - Frakt av felt elg med elgtrekk - 2021-2024 - Jaktlag Svartvika/Ljøsnåa Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 09.09.2021 Verneområder
Dispensasjon for lavflygning og landing med helikopter i Anda naturreservat i Øksnes kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 09.09.2021 Verneområder
Dispensasjon for vedhogst i Østerdalen landskapsvernområde i Saltdal kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 09.09.2021 Verneområder
Tillatelse til bruk av motorisert kjøretøy for framkjøring av felt elg 2021 - Namsos - Namdalseid fjellstyre Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 09.09.2021 Verneområder
Tvedestrand - 90/4 - Svar på søknad om dispensasjon til utlegging av utrigger Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 09.09.2021 Prioriterte arter
Bruk av båt og innsamling av sediment i Åkersvika naturreservat, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 09.09.2021 Verneområder
Hjerkinn LVO m/ BV - sykkel - villreinjakta - Einøvlingsvegen - Snøheimvegen - Vålåsjøhøvegen – Juni og Hans Olav Arnekleiv Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 08.09.2021 Verneområder
Delegert sak - Knutshø LVO/Flåman NR - snødekt mark - Furuhovdsetra - Bård Furuhovde Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 08.09.2021 Verneområder
Løyve til motorisert ferdsel til bygging av varder på Turistvegen over Folgefonna i Folgefonna nasjonalpark Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 08.09.2021 Verneområder
Løyve til motorisert ferdsel med helikopter og ATV for å frakte ut øydelagt ATV i samband med redningsaksjon i Bondhusdalen landskapsvernområde Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 08.09.2021 Verneområder
Avgjørelse av klage på kvote for lisensfelling av jerv i region 6 i 2021-2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 08.09.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i region 1 i 2021-2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 08.09.2021 Rovvilt
Jotunheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Motorferdsel - 2021 - Transport til Glitterheim for dagsenterpasientar - Lom kommune Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 08.09.2021 Verneområder
Delvis innvilget søknad til bruk av ATV og el-sykkel på utvalgte traseer i forbindelse med sauedrift i VNP 2021 - Komagdalen Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 08.09.2021 Verneområder
Tillatelse til transport med helikopter i forbindelse med skjøtselprosjekt i Vestvassdalen i Hægebostad kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 08.09.2021 Verneområder
Dispensasjon og krav om retting på utførte byggetiltak på hytte - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 08.09.2021 Verneområder
Trefelling i Risøya plantefredningsområde, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 08.09.2021 Verneområder
Omgjøring av vedtak - Dispensasjon til etablering av avløpsrenseanlegg i Varangerbotn naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 08.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til å legge vannledning gjennom Jøtulhaugvatn naturreservat, Senja kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 08.09.2021 Verneområder
NP-2021-46 Skjækra landskapsvernområde - utvidelse av eksisterende hytte Skjækervatnet 7 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 07.09.2021 Verneområder
ADM-2021-63 - Arvaslia naturreservat - tillatelse til å medbringe ATV med belter inn til Arvaslihytta 2021-2024 og for uttransport av felt elg Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 07.09.2021 Verneområder
ADM-2021-64 - Blåfjella Skjækerfjella nasjonalpark - Guslia naturreservat - tillatelse til å benytte ATV med belter for uttransport av felt elg Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 07.09.2021 Verneområder
Delegert sak - Åmotan-Grøvudalen LVO - helikopter - restaurering av Hafsåssetra - Lervike AS Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 07.09.2021 Verneområder
Motorferdsel med helikopter i samband med utbetring av drifteveg - dispensasjon Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 07.09.2021 Verneområder
Motorferdsel traktor, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Hjølmo, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 07.09.2021 Verneområder
Tillatelse til uttransportering av felt elg med beltegående motorkjøretøy - Fjellmannsmyra - Vargdalsfloa naturreservat - Verdal Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 07.09.2021 Verneområder
Røykenvika fuglefredningsområde – Dispensasjon - forlenget tillatelse til montering av el-ferja Randsfjordferja Elrond
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 07.09.2021 Verneområder
Klage på vedtak om bruk av snøskuter til kjentmannskjøring
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.09.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - oppføring av kulturhistorisk bygg i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.09.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til bruk av elgtrekk for transport av felt storvilt - Jaktlag B Selbu Fjellstyre Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 06.09.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til bruk av elgtrekk for transport av felt storvilt - Jaktlag A Selbu Fjellstyre Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 06.09.2021 Verneområder
Løyve til oppattbygging av uthus på Ytste Smoge, Geiranger-Herdalen lvoo Last ned vedtak Verneområdestyret for Geiranger-Herdalen 06.09.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon frå verneforskrift for framføring av fiberbreiband langs veg Brokke - Suleskard. Lyse Fiber AS. Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 06.09.2021 Verneområder
Dispensasjon for persontransport til Jøldalshytta - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 06.09.2021 Verneområder
Dispensasjon for bruk av ATV for uttransport av felt storvilt - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 06.09.2021 Verneområder
Dispensasjon for transport av utstyr og personell fra Trollheimshytta - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 06.09.2021 Verneområder
Dispensasjon - Femundsmarka NP - Frakt av felt elg med elgtrekk, ATV m/belter og helikopter- 2021-2022 - Jaktlag Revsjø/Skjebro Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 06.09.2021 Verneområder
Forlengelse av skadefellingstillatelse - bjørn - Grane
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 06.09.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om forlengelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Snåasen Tjïelte/ Snåsa kommune - 060921
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 06.09.2021 Rovvilt
Fellingstillatelse på to (2) jerver - Oppdal kommune - 060921 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 06.09.2021 Rovvilt
Hesjemarka NR - dispensasjon - uttransport av vilt med beltegående jernhest Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 06.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til å felle fire trær i Reisautløpet naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 06.09.2021 Verneområder
Tillatelse til uttransport av felt elg i Børselvdalen naturreservat ved bruk av ATV Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 06.09.2021 Verneområder
Delegert vedtak – Jostedalsbreen nasjonalpark – løyve til helikopterflyging for frakt av bru til Flatbrehytta
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 03.09.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om plassering av brakke på Mønstremyr i Flekkefjord landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 03.09.2021 Verneområder
Dispensasjon - Gutulia NP - Felling av villsvin - 2021 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 03.09.2021 Verneområder
Innvilget - disp for kjøring til Svukuriset Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 03.09.2021 Verneområder
Dispensasjon - Gutulia NP - Felling av villsvin - 2021 - Jaktlag VEM Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 03.09.2021 Verneområder
Solevågsfjellet naturreservat - dispensasjon for organisert tur i regi av DNT Sunnmøre Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 03.09.2021 Verneområder
Tillatelse til skadefelling av jerv i deler av Fauske og Sørfold kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 03.09.2021 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Åmot, Stor-Elvdal, Elverum, Løten, Ringsaker, Hamar kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 03.09.2021 Rovvilt
Tillatelse til å gjennomføre forskningsprosjekt "Prosjekt EcoForest" i sju verneområder Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 03.09.2021 Verneområder
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe i Mattisdalen–Oaggovarri-området –Alta Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 03.09.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om bruk av ATV for uttransport av felt elg i Ovdalsdasvarri naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 03.09.2021 Verneområder
Løyve til motorferdsel til uttransport av felt hjort i Furebergsdalen i Folgefonna nasjonalpark Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 02.09.2021 Verneområder
Avgjerd i klagesak - klage på avslag på søknad om utsetting av sibirlerk (Larix sibirica) i på gnr./bnr. 9/8 i Evje og Hornnes kommune, Agder fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.09.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - utsiktspunkt Sivlefossen Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 02.09.2021 Verneområder
Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - Hallinggrovi - flaumsikring Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 02.09.2021 Verneområder
Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - etablering av navigasjonsinnretningar - Nærøyfjorden Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 02.09.2021 Verneområder
Tillatelse til oppføring av mur og endring av gangvei i Hovedøya landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 02.09.2021 Verneområder
Tillatelse til innsamling av vannplanter i Steinsfjorden og Steinsvika verneområder Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 02.09.2021 Verneområder
Avslag på søknad om skadefelling av jerv i deler av Skjåk og Lom Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 02.09.2021 Rovvilt
ADM-2021-61 - Blåfjella Skjækerfjella nasjonalpark - tillatelse til bruk av helikopter for transport av utstyr og proviant til Ryplihytta Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 01.09.2021 Verneområder
ADM-2021-62 - Blåfjella Skjækerfjella nasjonalpark - tillatelse til å medbringe ATV med belter inn til Seisjøen jaktstue Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 01.09.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Jostedalsbreen nasjonalpark - løyve til utplassering av time-lapse kamera for overvaking av Austerdalsbreen - Høgskulen på Vestlandet Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 01.09.2021 Verneområder
Jotunheimen NP - Dispensasjon - 2021 - Bruk av drone for naturdokumentasjon Øvre Leirungen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 01.09.2021 Verneområder
Dispensasjon - Gutulia NP - Felling av villsvin - 2021 - Jaktlag Gutulia Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 01.09.2021 Verneområder
Tillatelse til bruk av drone i Gressholmen-Rambergøya naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 01.09.2021 Verneområder
Tillatelse til etablering av kajakkbrygge i Hovedøya landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 01.09.2021 Verneområder
ADM-2021-59 - Lierne nasjonalpark - søknad om tillatelse til frakt av utstyr med helikopter til Langlihytta Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 31.08.2021 Verneområder
ADM-2021-60-Arvaslia naturreservat - søknad om tillatelse til bruk av helikopter for transport av utstyr og proviant til Arvaslihytta Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 31.08.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om etablering av sikteskive i Langsua nasjonalpark
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 31.08.2021 Verneområder
Dispensasjon for helikopterfrakt til Nøre Herdalen, endra løyve
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Geiranger-Herdalen 31.08.2021 Verneområder
Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - gitt tillatelse til bruk av traktor og ATV for transport av materialer til bu ved Hyllingen Last ned vedtak Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen 31.08.2021 Verneområder
Vedtak kvote lisensfelling av ulv 2021/2022 - region 6 Midt Norge Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 31.08.2021 Rovvilt
Gule-/Stavikmyrane naturreservat, Hustadvika kommune - dispensasjon for utkøyring av hjort
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 31.08.2021 Verneområder
Skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i deler av Snåsa og Steinkjer kommuner – 310821
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 31.08.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på jerv - Åmotsdalen, Soløyfjellet og Dindalen - Oppdal Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 31.08.2021 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelsen på jerv i deler av Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel og Stor-Elvdal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 31.08.2021 Rovvilt
ADM 2021 58 - Blåfjella Skjækerfjella nasjionalpark - søknad om tillatelse til frakt av utstyr med helikopter til Almdalshytta Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 30.08.2021 Verneområder
Tillatelse til å innføre Liocheles australasiae Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.08.2021 Fremmede organismer
Avvisning av søknad om å innføre isopodeartene Panda konge og Thailand pirkete Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.08.2021 Fremmede organismer
Avvisning av søknad om å innføre "Panda king", (Cubaris spec.) samt tillatelse til å innføre Porcellio werneri, Porcellio hoffmannseggi og Porcellio flavomarginatus Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.08.2021 Fremmede organismer
Tillatelse til å innføre flamingoøsterssopp (Pleurotus Djamor) og piggsvinsopp (Hericium erinaceus) Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.08.2021 Fremmede organismer
Delegert sak - dispensasjon - Muldalslia NR - motorferdsel - 2021 -2025 - barmark - Muldal gnr 36 bnr 1 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 30.08.2021 Verneområder
Varsel om vedtak - Behandling av 3 søknader om dispensasjon til havbruksanlegg - Oksøy-Ryvingen LVO Last ned vedtak Vernområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder 30.08.2021 Verneområder
Dispensasjon for vedhogst i Østerdalen landskapsvernområde i Bodø kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 30.08.2021 Verneområder
Dispensasjon for arealutvidelse og flytting av fôrflåte ved matfisklokalitet Ramnøya N i Åsvær landskapsvernområde i Dønna kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 30.08.2021 Verneområder
Dispensasjon rørledning Veggevika 23/8 Hellestø Jærstrendene LVO Sola Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 30.08.2021 Verneområder
Gjennomføring av jaktkurs og uttransport av felt elg og hjort i Grytdalen naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 30.08.2021 Verneområder
Tillatelse til midlertidig vanninntak for jordbruksvanning i Henovika i Søndre Tyrifjorden naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 30.08.2021 Verneområder
Forlengelse av skadefellingstillatelse på en ulv i Stange og Nord-Odal kommuner, og deler av Eidsvoll, Nes, Sør-Odal, Løten, Elverum, Våler og Åsnes kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 30.08.2021 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av bjørn i deler av Tolga, Os og Røros kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 30.08.2021 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en jerv i deler av Folldal kommune. Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 30.08.2021 Rovvilt
Oppgradering av spillvannsledning i Åkersvika naturreservat, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 30.08.2021 Verneområder
Hynna naturreservat - Dispensasjon - nyttekjøring i forbindelse med jordbruksdrift Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 30.08.2021 Verneområder
Løyve til å etablere avlaupsanlegg ved Halne Fjellstugu på gnr. 33, bnr. 2, festenr. 1 i Eidfjord kommune innanfor Skaupsjøen/Hardangerjøkulen landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 30.08.2021 Verneområder
Delegert sak - dispensasjon - Hjerkinn LVO m/ BV - sykkel - villreinjakta - Snøheimvegen - Vålåsjøhøvegen - Simen Bordal Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 27.08.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om rydding av kulturminne i Indre Iddefjord – Enningdalselva naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.08.2021 Verneområder
Innvilget dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark til oppføring av gapahuk ved Naustihytta Last ned vedtak Nasjonalparkstyret Reisa nasjonalpark/Ráisduottarháldi landskapsvernområde 27.08.2021 Verneområder
Dispensasjon for soppkartlegging i Øya/Langholmen landskapsvernområde i Gildeskål kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 27.08.2021 Verneområder
Dispensasjon til motorferdsel på Forsvarets kjørefelt inne i Aurmoen landskapsvernområde. Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 27.08.2021 Verneområder
Dispensasjon til å legge kabelstikkledning til ny bolig inne i verneområdet Andelven, Nessa og Risa dyrelivsfredningsområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 27.08.2021 Verneområder
Oppdatert søknad om foryngelseshogst på eiendom gbnr. 71/4
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 27.08.2021 Verneområder
Dispensasjon til vedhogst i Heggedalen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 27.08.2021 Verneområder
Dispensasjon til dronefilming ved NRK, Åkernesremna Last ned vedtak Verneområdestyret for Geiranger-Herdalen 26.08.2021 Verneområder
Dispensasjon for bruk av ATV på vintertraktorvei langs Gråsjøen i landbruksnæring - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 26.08.2021 Verneområder
Dispensasjon for transport av utstyr og materiell til vedlikeholdsarbeid på hytte i Innerdalen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 26.08.2021 Verneområder
Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen sesongen 2021-2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 26.08.2021 Rovvilt
Dispensasjon til utfrakt av felt elg med beltegående ATV i Spjeltfjelldalen naturreservat. Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 26.08.2021 Verneområder
Bruk av motorbåt ifbm bruinspeksjon i Åkersvika naturreservat, endring av dato
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 26.08.2021 Verneområder
Forlenging av løyve til skadefelling av jerv i Luster kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 26.08.2021 Rovvilt
Tillatelse til å felle to trær nær bygning på egen tomt, Herføl - gbnr 30/158 - Ytre Hvaler nasjonalpark Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 25.08.2021 Verneområder
Tillatelse til undervisning i Nevra naturreservat Last ned vedtak Stjørdal kommune 25.08.2021 Verneområder
Vedtak om utvida virketid for fellingsløyve på skadegjerande jerv - Surnadal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 25.08.2021 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse - bjørn - Grane
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 25.08.2021 Rovvilt
Dispensasjon til landing med helikopter i Langfjorddalen/Laggu naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 25.08.2021 Verneområder
Dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Lomsdal-Visten nasjonalpark - helikopter. Frakt av materiell og møbler til Lavasshytta, Vefsn jeger og fisk
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 24.08.2021 Verneområder
Løyve - delegert vedtak - Naustdal-Gjengedal LVO - Teltleir ved Storevatnet - Nordfjord Folkehøgskule
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 24.08.2021 Verneområder
Utvidelse av eksisterende dispensasjon for bruk av helikoptertransport til hytte ved Øreknuten øst for Svartevassmagasinet, Sirdal Bygg Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 24.08.2021 Verneområder
Iverksetting av fellingsløyve på skadegjerande jerv i Stranda kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 24.08.2021 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på jerv - Fauske og Sørfold kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 24.08.2021 Rovvilt
Utbedring av skiløype i Øvre Forra naturreservat dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 24.08.2021 Verneområder
Tillatelse til søknad om å beskjære trær i kanten av Løkenesskogen naturreservat i Asker kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 24.08.2021 Verneområder
Tillatelse til enkel skjøtsel av eiendom- Storøysundet-Sælabonn naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 24.08.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon til foryngelseshogst på eiendom gbnr. 75/1 i Maridalen landskapsvernområde, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 24.08.2021 Verneområder
Søknad om justert forslag til tilbygg i henhold til Statsforvalterens vedtak på eiendom gbnr. 69/166 i Maridalen landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 24.08.2021 Verneområder
Forlengelse av tillatelse til skadefelling av jerv i deler av Sør-Fron, Nord-Fron, Ringebu, Stor-Elvdal og Sel kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 24.08.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv - Vestsida beitelag - Lesja kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 24.08.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv i deler av Tynset kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 24.08.2021 Rovvilt
Løyve til riving av eksisterande og oppføring av nytt stølshus på gnr. 9, bnr. 3 – Fljodal i Eidfjord kommune innanfor Hardangervidda nasjonalpark Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 24.08.2021 Verneområder
Løyve til riving av eksisterande og oppføring av nytt stølshus på gnr. 9, bnr. 3 – Fljodal i Eidfjord kommune innanfor Hardangervidda nasjonalpark Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 24.08.2021 Verneområder
Motorferdsel i Utladalen landskapsvernområde, dispensasjon Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 23.08.2021 Verneområder
Delegert vedtak - dispensasjon - Muldalslia NR - Motorferdsel barmark - 2021 - 2025 - Muldalslia - gnr.37, bnr.4 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 23.08.2021 Verneområder
Innvilget dispensasjon til bruk av drone til filming av isbreens tilbaketrekning, Steindalen - Lyngsalpan landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 23.08.2021 Verneområder
Tillatelse til transport med helikopter i forbindelse med frakt av nødvendig material, brensel, proviant og lignende, Åseral kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 23.08.2021 Verneområder
Tillatelse til å sette opp enkel brokonstruksjon for løypemaskin og få bruke minigraver i arbeidet med tilrettelegging av ny løypetrase rundt Finndalsvatnet i Kvinesdal kommune, SVR-LVO Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 23.08.2021 Verneområder
Dispensasjon for vedhogst i Østerdalen landskapsvernområde i Saltdal kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 23.08.2021 Verneområder
Bruk av motorbåt ifbm bruinspeksjon i Åkersvika naturreservat, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 23.08.2021 Verneområder
Løyve til felling av skadegjerande jerv - Fjord kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 21.08.2021 Rovvilt
Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkinn LVO m/ BV - dispensasjon - 2021 - filming med drone - Earthscape Productions Ltd Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 20.08.2021 Verneområder
Løyve til motorferdsel med ATV for øving på redningsoppdrag i Bondhusdalen landskapsvernområde Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 20.08.2021 Verneområder
Løyve til motorferdsel med helikopter for vitskapelege undersøkingar i Folgefonna nasjonalpark Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 20.08.2021 Verneområder
Avgjørelse av klager på vedtak om kvote for betinga skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i region 5 (Hedmark) i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 20.08.2021 Rovvilt
Motorferdsel helikopter, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Håvasete, endra dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 20.08.2021 Verneområder
Jotunheimen NP - Dispensasjon - 2019 - Bruk av drone for kartlegging ved Nautgardsbrean - UiB institutt for geografi Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 20.08.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Stråsjøen-Prestøyan naturreservat - gitt tillatelse til transport med snøscooter til Høystakkbua Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 20.08.2021 Verneområder
Hemmeldalen NR - flytting av hytte til Store Stensjøen - gnr. 24 bnr. 54 i Åmot kommune Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 20.08.2021 Verneområder
Grimsdalen LVO - dispensasjon - nytt uthus Tverrlisætre gnr. 86 bnr. 1 fnr. 144 - retting skrivefeil
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 20.08.2021 Verneområder
Endring av tidspunkt for dispensasjon til landing med helikopter - vegetasjonsanalyser - Seiland nasjonalpark
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 20.08.2021 Verneområder
Avslag på søknad om bruk av drone til filming ved Steindalsbreen, Lyngsalpan landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 20.08.2021 Verneområder
Innvilget søknad om dispensasjon til motorferdsel med helikopter, feltarbeid isbre, Lyngsalpan landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 20.08.2021 Verneområder
Endring i tidlegare innvilga landingsløyve for helikopter. 4/2 Gaukhei. Bygland kommune.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 20.08.2021 Verneområder
Svar på søknad om bruk av drone ved Kjerag i Frafjordheiane lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 20.08.2021 Verneområder
2021 Ytre Hvaler nasjonalpark -tillatelse til flyging til Vikertangen i august. Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 20.08.2021 Verneområder
Rovviltnemnda i region 3- vedtak om kvote for lisensfelling av ulv i Oppland i 2021/2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 20.08.2021 Rovvilt
Motorferdselløyve til Juklavotni
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Hordaland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 20.08.2021 Verneområder
Dispensasjon frå Forskrift om vern av Einsetvågen/Nåsvatnet fuglefredingsområde til etablering av drenering og løyve til drenering av eksistertanda grøftelaup Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 20.08.2021 Verneområder
Skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i deler av Steinkjer og Snåsa kommuner - 20.08.2021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 20.08.2021 Rovvilt
Eikesdalsvatnet LVO - dispensasjon - bygging av bro for fotturister - Hoemselva - DNT Romsdal v/ Arnstein Salthammer Eide Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 19.08.2021 Verneområder
Hjerkinn LVO m/ BV - dispensasjon - 2021 - sykkel - villreinjakta - Einøvlingsvegen - Snøheimvegen - Vålåsjøhøvegen - Roar Domaas Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 19.08.2021 Verneområder
Beslutning om ingen lisensfelling i rovviltregionene 7 og 8 i 2021 Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.08.2021 Rovvilt
Dispensasjon - Delegert vedtak - Nærøyfjorden landskapsvernområde - Stalheimskleiva - rydding av vegmurar - motorferdsel Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 19.08.2021 Verneområder
Dispensasjon for to helikopterlandinger i forbindelse med telling av atlantisk laks og pukkellaks i Komagelva Varanger NP 2021 - Naturtjenester i Nord Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 19.08.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av ATV vet utfrakt av felt elg i elgjakta 2021 i valdet Skallelv i Varangerhalvøya NP Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 19.08.2021 Verneområder
Dispensasjon til dronefilming i Øvre Pasvik landskapsvernområde Last ned vedtak Øvre Pasvik nasjonalparkstyre/Báhcaveaji álbmotmeahccestivra 19.08.2021 Verneområder
Søknad om dronefilming i Øvre Pasvik nasjonalpark, NVE Last ned vedtak Øvre Pasvik nasjonalparkstyre/Báhcaveaji álbmotmeahccestivra 19.08.2021 Verneområder
Gir tillatelse til skadefelling av en (1) jerv - Åmotsdalen - Oppdal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 19.08.2021 Rovvilt
Smoldalen naturreservat – Avslag på søknad om å sette opp en lafta koie Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 19.08.2021 Verneområder
Lille Sølensjø NR - dispensasjon - bruk av båt samt undersøkelse og innsamling av vannplanter i Arasjøen Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 19.08.2021 Verneområder
Tillatelse skadefelling av jerv - Reinheimen i Skjåk Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 19.08.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om videre skadefelling på bjørn i beiteområdet til Neiden beitelag Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 19.08.2021 Rovvilt
Korrigert tillatelse til utsetting av fjelledelgran til juletreproduksjon - Nymo - Målselv
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 19.08.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjørelse i klagesak - klage på avslag av 26. juli 2021 på søknad om skadefelling vav bjørn i deler av Snåsa kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 18.08.2021 Rovvilt
Vangrøftdalen-Kjurrudalen lvo - tillatelse etter verneforskrift til oppførings av ny utedo på fritidseiendom i Rabblia, Os kommune. Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 18.08.2021 Verneområder
Vangrøftdalen-Kjurrudalen lvo - klage tatt til følge - tillatelse til riving og oppføring av uthus på fritidseiendom i Skarvdalen, Os kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 18.08.2021 Verneområder
Innvilget søknad om dispensasjon for bruk av helikopter i forbindelse med kulturminneregistrering Last ned vedtak Rohkunborri nasjonalparkstyre 18.08.2021 Verneområder
Delvis innvilget dispensasjon til bruk av snøskuter til gamme i Stabbursdalen nasjonalpark Last ned vedtak Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra - Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta 18.08.2021 Verneområder
Svar på søknad om helikoptertransport til Mikkelshytta i Frafjordheiane lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 18.08.2021 Verneområder
Vedtak om lisensfelling av ulv i region 2 i 2021/2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 18.08.2021 Rovvilt
Dispensasjon til frakt av båtmotor med jernhest - Melkevatn-Hjertvatn-Børsvatn naturreservat - Narvik kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 18.08.2021 Verneområder
Tillatelse til vinsjing av skipsfender og not i Bliksvær naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 18.08.2021 Verneområder
Dispensasjon legging kanal i rør gjennom sanddynene Hodne 42/10 Jærstrendene LVO Klepp Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 18.08.2021 Verneområder
Innsamling av artsgrupper i Kallset naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 18.08.2021 Verneområder
Veikanthogst langs skogsbilvei gjennom Finnemarka naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 18.08.2021 Verneområder
Tillatelse til skadefelling av jerv i deler av Sør-Fron, Nord-Fron, Sel og Stor-Elvdal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 18.08.2021 Rovvilt
Dispensasjon til transport med snøskuter gjennom Knutshø landskapsvernområde til bu ved Veslbekken i Flåman naturreservat i 2022-2025 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 17.08.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - avslag på søknad om skadefelling av 3 jerver i deler av Oppdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 17.08.2021 Rovvilt
Motorferdsel helikopter, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Vassete, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 17.08.2021 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - dispensasjon til motorisert ferdsel for transport i tilknytning til landbruksnæring 2021 - Soknedal beitelag Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 17.08.2021 Verneområder
Delegert vedtak - dispensasjon - Reinheimen NP - Romsdalen LVO - motorferdsel - 2021 - barmark - transport i forbindelse med skadefelling av jerv Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 17.08.2021 Verneområder
Svar på søknad om helikoptertransport til Øyestøl i Vormedalsheio lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 17.08.2021 Verneområder
Svar på søknad om bruk av helikopter i redningsøving i Frafjordheiane lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 17.08.2021 Verneområder
Tillatelse til flyging med drone i Jomfruland nasjonalpark 2021 Last ned vedtak Jomfruland nasjonalparkstyre 17.08.2021 Verneområder
Dispensasjon - landing med helikopter i Anárjohka álbmotmeahcci / Anárjohka nasjonalpark - Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) Last ned vedtak Øvre Anárjohka nasjonalparkstyre 17.08.2021 Verneområder
Vedtak - Meterologiske målinger og prøvetaking på Sieodečearru i Anárjohka álbmotmeahcci / Anárjohka nasjonalpark - University of Eastern Finland Last ned vedtak Øvre Anárjohka nasjonalparkstyre 17.08.2021 Verneområder
Runde fuglefredingsområde - dispensasjon for hjortejakt Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 17.08.2021 Verneområder
Forlenga dispensasjon flyging hytte nr 9 Longavatnet naturreservat 134/29 Hjelmeland
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 17.08.2021 Verneområder
Forlengelse av skadefellingstillatelse på to (2) jerver i deler av Oppdal kommune – 170821
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 17.08.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om hogst - Averøya - Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 17.08.2021 Verneområder
Tillatelse til skadefelling av bjørn i deler av Stor-Elvdal Folldal og Alvdal kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 17.08.2021 Rovvilt
Dispensasjon til filming med drone i Pasvik naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 17.08.2021 Verneområder
Forlengelse av skadefellingstillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 16.08.2021 Rovvilt
Dispensasjon til å bruke snøskuter til frakt av materialer og ved til Østre vesle Tungavatnet og Slåttehalltjørne Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 16.08.2021 Verneområder
Utplassering av basestasjon for overvåking av sau i Jostedalsbreen nasjonalpark - dispenasjon Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 16.08.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon for bruk av helikopter til utfrakt av elgslakt i Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve. Almosen, Tverrlandet i Vevelstad kommune, Bjøru
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 16.08.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - klage på vedtak om skadefelling av bjørn i deler av Røros kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.08.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om utsetting av fasan og rapphøns Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.08.2021 Fremmede organismer
Delegert vedtak - dispensasjon - Muldalslia NR - motorferdsel - 2021-2025 - barmark - ATV -Muldalslia Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 16.08.2021 Verneområder
Innvilga søknad om landingsløyve for helikopter. Josephsbu v/ Store Halvorsvann - 5/9. Bygland kommune. Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 16.08.2021 Verneområder
Dispensasjon for bruk av jernhest for uttransport av felt storvilt i Romådalen 2021 Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 16.08.2021 Verneområder
Skadefellingstillatelse - bjørn - Grane kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 16.08.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Snåasen Tjïelte/ Snåsa kommune - 160821
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 16.08.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i deler av Steinkjer, Namsos, Overhalla, Grong og Snåsa kommuner - 16.08.2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 16.08.2021 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingstillatelse på en ulv i Stange og Nord-Odal kommuner, og deler av Eidsvoll, Nes, Sør-Odal, Løten, Elverum, Våler og Åsnes kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 16.08.2021 Rovvilt
Bruk av motorbåt og innsamling av vannplanter i Totenvika, Åkersvika og Lågendeltaet naturreservater, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 16.08.2021 Verneområder
Bruk av motorbåt og innsamling av vannplanter i Totenvika, Åkersvika og Lågendeltaet naturreservater, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 16.08.2021 Verneområder
Bruk av motorbåt og innsamling av vannplanter i Totenvika, Åkersvika og Lågendeltaet naturreservater, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 16.08.2021 Verneområder
Iverksetting av fellingsløyve på skadegjerande jerv i Surnadal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 14.08.2021 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av en ulv i Nesbyen og Flå kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 14.08.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om utsetting av fasan og rapphøns Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.08.2021 Fremmede organismer
Avslag på søknad om utsetting av fasan og rapphøns Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.08.2021 Fremmede organismer
Avslag på søknad om utsetting av fasan og rapphøns
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.08.2021 Fremmede organismer
Avslag på søknad om utsetting av rapphøns
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.08.2021 Fremmede organismer
Avslag på søknad om utsetting av rapphøns
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.08.2021 Fremmede organismer
Avslag på søknad om utsetting av fasan og rapphøns
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.08.2021 Fremmede organismer
Avslag på søknad om utsetting av fasan og rapphøns
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.08.2021 Fremmede organismer
Avslag på søknad om utsetting av fasan og rapphøns
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.08.2021 Fremmede organismer
Avslag på søknad om utsetting av rapphøns
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.08.2021 Fremmede organismer
Avslag på søknad om utsetting av fasan og rapphøns
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.08.2021 Fremmede organismer
Avslag på søknad om utsetting av fasan og rapphøns
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.08.2021 Fremmede organismer
Avslag på søknad om utsetting av fasan og rapphøns
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.08.2021 Fremmede organismer
Avslag på søknad om utsetting av fasan og rapphøns
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.08.2021 Fremmede organismer
Avslag på søknad om utsetting av fasan og rapphøns
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.08.2021 Fremmede organismer
Avslag på søknad om utsetting av fasan og rapphøns
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.08.2021 Fremmede organismer
Avslag på søknad om utsetting av fasan og rapphøns
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.08.2021 Fremmede organismer
Muldalslia NR - dispensasjon - motorferdsel - barmark - ATV - gbnr 37/ 7 - Muldalslia Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 13.08.2021 Verneområder
Delegert vedtak - dispensasjon - Muldalslia NR - motorferdsel - 2021 - 2025 - barmark - ATV Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 13.08.2021 Verneområder
Dispensasjon - Delegert vedtak - Stølsheimen landskapsvernområde - Helledalen - istandsetting av bru - motorferdsel - helikopter
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Stølsheimen verneområdestyre 13.08.2021 Verneområder
Løyve til felling av skadegjerande jerv - Sunndal kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 13.08.2021 Rovvilt
Iverksetting av fellingsløyve på skadegjerande jerv i Ulvådalen i Rauma kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 13.08.2021 Rovvilt
Torsæterkampen NR - dispensasjon - utvidelse av letthytte/tekniskbygg - Telia Towers AS Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 13.08.2021 Verneområder
Endelausmyrene naturreservat - Tillatelse - lisensfelling av ulv og jerv, samt bruk av løs hund
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 13.08.2021 Verneområder
Dispensasjon til å kjøre med innleid buss på Snøheimvegen mellom Hjerkinn og Snøheim i Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern 08.09.2021 i forbindelse med erstatningsskjønn Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 12.08.2021 Verneområder
Motorferdsel i samband med frakt av stein til stiutbetring Jostedalsbreen nasjonalpark - dispensasjon Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 12.08.2021 Verneområder
Delegert vedtak - dispensasjon - Muldalslia NR - motorferdsel - 2020 - 2025 - barmark - ATV Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 12.08.2021 Verneområder
Løyve - delegert vedtak - Naustdal-Gjengedal LVO - bruk av drone i samband med tilsyn med beitedyr - Last ned vedtak Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 12.08.2021 Verneområder
Delvis innvilga søknad om landingsløyve for helikopter. 4/2 Gaukhei
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 12.08.2021 Verneområder
Dispensasjon for bruk av ATV på vintertraktorvei langs Gråsjøen - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 12.08.2021 Verneområder
Avslag på søknad om barmarkstransport med ATV - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 12.08.2021 Verneområder
Tillatelse til bruk av drone til TV-opptak- 2021 - Ytre Hvaler nasjonalpark - NRK Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 12.08.2021 Verneområder
Dispensasjon til grøfterensk Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 12.08.2021 Verneområder
Tillatelse til skadefelling av jerv i deler av Fauske og Sørfold kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 12.08.2021 Rovvilt
ADM-2021-57 - Blåfjella Skjækerfjella nasjonalpark - tillatelse til bruk av helikopter for transport av utstyr og proviant til Lakevassbu og Bjarnetjern Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 11.08.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Jostedalsbreen nasjonalpark - løyve til helikopterlanding i samband med vitskaplege undersøkingar - NTNU Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 11.08.2021 Verneområder
Tillatelse til motorferdsel - Láhko nasjonalpark – anleggsveien mot Nedre Navar - Glomfjord Røde Kors Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 11.08.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - vedtak om skadefelling av bjørn deler av Røros kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 11.08.2021 Rovvilt
Forollhogna nasjonalpark- tillatelse etter verneforskrift til bruk av båt med motor på Forollsjøen og bil på Fjellveien for transport av utstyr i forbindelse med tiltak på naust Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 11.08.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Reinheimen NP - Dispensasjon - 2021 -2023 - Oppsetting av lavvo i samband med villreinjakt Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 11.08.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Romsdalen LVO - barmarktransport av båt fra og til Ulvådalsvatnet - 2021 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 11.08.2021 Verneområder
Dispensasjon for bruk av helikopter transport av utstyr og personell til arkeologiske undersøkelser i Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 11.08.2021 Verneområder
Utvidet kvote for betinget skadefelling av brunbjørn i region 5 i 2021 Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 11.08.2021 Rovvilt
Ulendelta-, Skraptjønnfloen- og Midtibrenna naturreservater - tillatelse til bruk av ATV for uttak av felt hjortevilt 2021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 11.08.2021 Verneområder
Bruk av drone i Hildremsvatnet naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 11.08.2021 Verneområder
Tillatelse til ringmerking av fugl og rydding av nettgater i Storøykilen naturreservat og Koksabukta naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 11.08.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon til sankekve i Hydalen landskapsvernområde, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 11.08.2021 Verneområder
Storfloen naturreservat og Storflotjønna naturreservat - Dispensasjon - uttransport av felt elg og hjort Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 11.08.2021 Verneområder
Tillatelse til utsetting av fjelledelgran til juletreproduksjon - Nymo - Målselv - og melding om behov for befaring
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 11.08.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Utvidet økonomisk ramme og forlengelse av periode for skadefelling på bjørn i deler av Bardu og Målselv
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 11.08.2021 Rovvilt
Landing med helikopter på Gunnarberget i Van Mijenfjorden NP på Svalbard - tillatelse Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 11.08.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - klage fra NOAH på vedtak om skadefelling av jerv i deler av Fjord kommune i juli 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 10.08.2021 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - klage på avslag på søknad om skadefelling av bjørn i Ringebu, Nord-Fron og Sør-Fron kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 10.08.2021 Rovvilt
Innvilget dispensasjon til bruk av drone 10. og 11. august, Lyngsalpan landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 10.08.2021 Verneområder
Avslag på søknad om bruk av drone til filming i Lyngsalpan landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 10.08.2021 Verneområder
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Snåasen Tjïelte/ Snåsa kommune - 100821 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 10.08.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på tre (3) jerver i deler av Oppdal kommune – 100821
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 10.08.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe i beiteområdene til Hovin og Soknedal beitelag – Melhus og Midtre Gauldal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 10.08.2021 Rovvilt
Ordinær jakt på grågås i Svaet dyrefredningsområde 2021 dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 10.08.2021 Verneområder
Tillatelse til bruk av båt i Østensjøvannet naturreservat i forbindelse med bekjempelse av kanadagullris Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 10.08.2021 Verneområder
Lavsjømyrene/Målikjølen naturreservat - dispensasjon - vedlikehold, merking og skilting av turstier Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 10.08.2021 Verneområder
Forlenget virketid - skadefellingstillatelse på jerv i deler av Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Ringebu og Stor-Elvdal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 10.08.2021 Rovvilt
Løyve til skadefelling av jerv i Luster kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 10.08.2021 Rovvilt
Motorferdsel med elektrisk lettbåt i Richardvatnet i Nordvest-Spitsbergen NP - dispensasjon Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 10.08.2021 Verneområder
Jotunheimen NP - motorferdsel - 2021 - helikopter - Plassering av båt ved Bessvatnet - Vågå Røde Kors Hjelpekorps Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 09.08.2021 Verneområder
Innvilget søknad om bruk av drone over Steindalsbreen i Lyngsalpan landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 09.08.2021 Verneområder
Tillatelse til å bruke helikopter i forbindelse med frakt av material og utstyr ved Litle Aurådalen turisthytte i Bykle kommune, SVR-LVO - ENDRING AV EKSISTRENEDE LØYVE I DS 83/21. Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 09.08.2021 Verneområder
Svar på søknad om bruk av drone ved Månafossen i Frafjordheiane lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 09.08.2021 Verneområder
Svar på søknad om helikoptertransport til Stakkstøl i Vormedalsheia lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 09.08.2021 Verneområder
Femundsmarka NP – dispensasjon – organisert ferdsel – 2021 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 09.08.2021 Verneområder
Fiskekonkurranse i Gjesåssjøen naturreservat, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 09.08.2021 Verneområder
Osdalen NR - dispensasjon - uttransport av felt elg med beltegående ATV eller elgtrekk - Statskog SF Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 09.08.2021 Verneområder
Åteeksperiment på håkjerring i Hornsund i Sør-Spitsbergen NP på Svalbard - avslag Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 09.08.2021 Verneområder
Avslag på søknad om løyve til felling av skadegjerande jerv i Ulvådalen - Rauma kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 06.08.2021 Rovvilt
Lavtflyging og landing med helikopter i Nordaustlandet NR - dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 06.08.2021 Verneområder
Svar på søknad om helikoptertransport til Spornesveien 35- Arendal kommune - Raet NP Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 05.08.2021 Verneområder
Svar på søknad om motorferdsel i Raet - transport med 4-hjuling Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 05.08.2021 Verneområder
Svar på søknad om ustilling på Spornes uke 40 2020 – 2024 Arendal kommune- Raet NP Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 05.08.2021 Verneområder
Tillatelse - arkeologisk utgravning i Kvalvika - Lofotodden nasjonalpark Last ned vedtak Lofotodden nasjonalparkstyre 05.08.2021 Verneområder
Bruk av drone i Kongsliin, Tangvolla og Drøydalen naturreservater, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 05.08.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon til foryngelseshogst på eiendom gbnr. 73/4 i Maridalen landskapsvernområde, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 05.08.2021 Verneområder
Permission to sample Sphagnum mosses in three nature reserves in Vestland Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 05.08.2021 Verneområder
Innsamling av steinprøver i Nordaust-Svalbard NR og Søraust-Svalbard NR - tillatelse Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 05.08.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Hersjømyrin naturreservat - Bruk av motorbåt ifbm. utfisking av sik i Hersjøene Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 04.08.2021 Verneområder
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og 5 i 2021-2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 04.08.2021 Rovvilt
Tillatelse til å fly med drone i Jomfruland nasjonalpark 2021 Last ned vedtak Jomfruland nasjonalparkstyre 04.08.2021 Verneområder
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Snåasen Tjïelte / Snåsa kommune - 040821
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 04.08.2021 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av ulv i deler av Tynset, Tolga og Rendalen Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 04.08.2021 Rovvilt
Dispensasjon for krepsing i Åkersvika Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 04.08.2021 Verneområder
Flyging med helikopter for forskning og dokumentasjonsfilming av forskning på hval, sel og isbjørn - tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 04.08.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Langsua NP - Hersjømyrin NR - taksering av rype med bruk av løs hund - Espedalen Bygdealmenning Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 03.08.2021 Verneområder
Tillatelse bruk av drone Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 03.08.2021 Verneområder
Delegert sak - Grimsdalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - barmark - frakt av materialer til måsåhus - gnr. 54 bnr. 1 - Dovre Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 03.08.2021 Verneområder
Tillatelse til skadefelling av jerv - Fron, Ringebu, Stor-Elvdal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 03.08.2021 Rovvilt
Tillatelse til transport med helikopter til STF-hytte ved Litle Aurådalen i Bykle kommune, SVR Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 02.08.2021 Verneområder
Tillatelse til flyging med drone i Jomfruland nasjonalpark 2021 Last ned vedtak Jomfruland nasjonalparkstyre 02.08.2021 Verneområder
Forlengelse av skadefellingstillatelse på én ulv i Stange og Nord-Odal kommuner og deler av Eidsvoll, Nes, Sør-Odal, Løten, Elverum, Våler og Åsnes kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 02.08.2021 Rovvilt
Vedtak om forlenget virketid for tillatelse til skadefelling av ulv
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 02.08.2021 Rovvilt
Utvidelse av fellingstillatelse på jerv til å gjelde to dyr
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 02.08.2021 Rovvilt
Utvidelse av skadefellingsområde, virketid og fellingsvederlag - iverksettelse av skadefelling av en gaupe i deler av Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 02.08.2021 Rovvilt
Forlengelse av periode for skadefelling av bjørn i Neiden
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 02.08.2021 Rovvilt
Forlengelse av periode for skadefelling på bjørn i deler av Bardu og Målselv
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 02.08.2021 Rovvilt
Delegert vedtak - Dispensasjon- Langsua NP - drone - filmopptak til villmarkserie - Nordisk Film TV Langsua nasjonalparkstyre 31.07.2021 Verneområder
Delegert vedtak – Dispensasjon - Haldorbu LVO – kjøring barmark - helikopter - vedlikehold av kjøresporet – Kvitfeten Haldorbu - DNT Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 31.07.2021 Verneområder
Delegert sak - Rondane NP - Frydalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2021 - barmark - bruk av ATV i forbindelse med skadefelling av jerv - Skadefellingslaget i Fron/Stor/Elvdal Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 31.07.2021 Verneområder
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Snåasen Tjïelte / Snåsa kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 31.07.2021 Rovvilt
Ottadalen LVO - dispensasjon - 2021 - 2025 - rypetaksering - Skjåk Almenning Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 30.07.2021 Verneområder
Dispensasjon til utplassere fiskefellei Syltefjordelva - pukkellakstiltak Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 30.07.2021 Verneområder
Ledalen naturreservat - tillatelse til vedlikeholdsarbeid på trase for ATV i 2021 - Fjellstyrene i Holtålen SA
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 30.07.2021 Verneområder
Utvidelse av fellingsområdet for skadefelling av ulv i Eidsvoll m.fl. kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 30.07.2021 Rovvilt
Dispensasjon til bruk av sykkel på Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen i Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern i villreinjakta i 2021 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 29.07.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av sykkel på Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen i Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern i villreinjakta i 2021 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 29.07.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av sykkel på Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen i Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern i villreinjakta i 2021 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 29.07.2021 Verneområder
Delegert sak. Hemmeldalen NR - rypetaksering i Hemmeldalen naturreservat - gnr. 8 bnr. 6 - Stor-Elvdal Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 29.07.2021 Verneområder
Søknad om tillatelse til oppføring av ny utedo ved Statskog hytte Såvass i Valle kommune, SVR-LVO Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 29.07.2021 Verneområder
Tillartelse til skadefelling av bjørn - Tolga og Os kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 29.07.2021 Rovvilt
Flyging og landing med helikopter for å filme - Nordaust-Svalbard NR og Sør-Spitsbergen NP - avslag Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 29.07.2021 Verneområder
Sjunkhatten nasjonalpark - dispensasjon fra verneforskrift - bruk av drone - Duokta reinbeitedistrikt Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 28.07.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om bruksendring av Fagerheim fjellstue i Skaupsjøen/Hardangerjøkulen landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.07.2021 Verneområder
Avslag på søknad om bruk av drone til filming og billedtagning i lappjordområdet Last ned vedtak Rohkunborri nasjonalparkstyre 28.07.2021 Verneområder
Løyve - delegert vedtak - Ålfotbreen LVO - Helikopterlanding i samband med vitskaplege undersøkingar - NTNU Last ned vedtak Verneområdestyret for Ålfotbreen landskapsvernområde 28.07.2021 Verneområder
Forlengelse av tillatelse til skadefelling på en jerv
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 28.07.2021 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en bjørn i deler av Åsnes, Våler, Grue, Nord-Odal og Stange kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 28.07.2021 Rovvilt
Utplassering av instrumenter og div. prøvetaking for isbreforskning i Sør-Spitsbergen NP på Svalbard - tillatelse Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 28.07.2021 Verneområder
Privat bruk av droner - Sjunkhatten nasjonalpark - avslag Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 27.07.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om vindmølle og flaggstang på Sterringen seter i Finndalen landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.07.2021 Verneområder
Løyve til felling av skadegjerande jerv - Fjord kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 27.07.2021 Rovvilt
Koltjønndalen naturreservat - tillatelse til gjennomføring av idrettsarrangement 2021 - Meråker til topps Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 27.07.2021 Verneområder
Skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i deler av Namsos, Overhalla, Grong, Snåsa og Steinkjer kommuner - 27.07.2021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 27.07.2021 Rovvilt
Iverksetting av skadefelling av en jerv i deler av Skjåk kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 27.07.2021 Rovvilt
Skadefelling av bjørn i Neiden, Sør-Varanger kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 27.07.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Snåsa kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 26.07.2021 Rovvilt
Forlengelse av tillatelse til skadefelling på en jerv i deler av Lom og Vågå
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 26.07.2021 Rovvilt
Forlengelse av skadefellingsperiode på bjørn
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 26.07.2021 Rovvilt
Iverksettelse av skadefelling av en gaupe i deler av Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 25.07.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse - bjørn - Grane kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 24.07.2021 Rovvilt
Iverksettelse av skadefelling av en ulv i deler av Stor Elvdal og Åmot kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 24.07.2021 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - vedtak om avslag på søknad om betinget skadefelling av bjørn i deler av region 5, av 9. juni 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 23.07.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage over vedtak om kvote for betinget skadefelling av jerv i region 5 i 2021-2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 23.07.2021 Rovvilt
Delegert sak - Rondane NP - dispensasjon - bruk av laus hund ved skadefellingsforsøk på jerv i delar av Nord-Fron, Sør-Fron og Stor-Elvdal kommunar Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 23.07.2021 Verneområder
Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - bruk av traktor inn til Nedre Hyllingsvollen Last ned vedtak Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen 23.07.2021 Verneområder
Dispensasjon til motorferdsel, barmark på vintertraktorvei langs Gråsjøen fra vernegrense – Bytbekken/Vikaslettet og ned i reguleringsmagasinet Gråsjøen. Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 23.07.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av motorisert kjøretøy i forbindelse med uttransport av marint søppel - Jan Mayen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 23.07.2021 Verneområder
Samsjøen naturreservat - tillatelse til transport av ved og materialer snøscooter til hytte under oppføring 2022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 23.07.2021 Verneområder
Avgjørelse av klager på vedtak om endret kvote for betinget skadefelling av brunbjørn i forvaltningsregion 6 (Møre og Romsdal og Trøndelag fylker) i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 22.07.2021 Rovvilt
Frydalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2021 - 2022 - barmark - gnr. 344 bnr. 16 - Frylia 56 Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 22.07.2021 Verneområder
Dispensasjon til innsamling av belegg av insekter under forskerskolekurs 2021 Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 22.07.2021 Verneområder
Søknad om helikoptertransport Merdø - Arendal Kommune - Raet NP Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 22.07.2021 Verneområder
Svar på søknad om drone på Hove- Raet NP - Linni søker drømmeprinsen Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 22.07.2021 Verneområder
Svar på søknad om drone ved kystseilas gjennom Raet NP- NRK Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 22.07.2021 Verneområder
Svar på søknad om helikopterflyging i Gjessøya- Arendal kommune -Raet NP Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 22.07.2021 Verneområder
Dispensasjon fra verneforskrift for økt mønehøyde samt transport av materiell med helikopter - Melkevatn-Hjertvatn-Børsvatn naturreservat - Narvik kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 22.07.2021 Verneområder
Flensmarka naturreservat - tillatelse til transport av ved og utstyr med snøscooter til utleiehytte - Røros Jeger- og Fiskerforening Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 22.07.2021 Verneområder
ADM-2021-56 - Lierne nasjonalpark - Tillatelse til bruk av beltegående kjøretøy inn til Langlihytta - Karl Dag Bore Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 21.07.2021 Verneområder
Dispensasjon fra verneforskriften Lomsdal - Visten nasjonalpark for bruk av elgtrekk/ATV med belter for uttransport av elg ved Gåsvatnet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 21.07.2021 Verneområder
Dispensasjon til motorferdsel på barmark på Jøldalsveien og opp til fritidsbolig ved Retsætra, Rennebu kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 21.07.2021 Verneområder
Utvidelse av fellingsområde for skadefellingstillatelse på en (1) bjørn gitt 17. juli 2021 - Verdal, Steinkjer og Snåsa kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 21.07.2021 Rovvilt
Iverksettelse av skadefelling av en jerv i deler av Vågå og Lom- utvidelse av fellingsområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 21.07.2021 Rovvilt
Iverksettelse av skadefelling av en jerv i deler av Nord-Fron, Sør-Fron og Stor Elvdal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 21.07.2021 Rovvilt
Løyve til motorferdsel med helikopter for transport til vedlikehald av hus i Vierdal i Folgefonna nasjonalpark Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 20.07.2021 Verneområder
Motorferdsel med helikopter for transport til hytte i Raunsdalen i Folgefonna nasjonalpark Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 20.07.2021 Verneområder
Svar på søknad om fellesbrygge på 59_18 Vessøyneset - Grimstad kommune- Raet NP
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 20.07.2021 Verneområder
Svar på søknad om fjerning og oppføring av ny brygge på 218_35 Botneveien 130 -Arendal kommune - Raet NP Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 20.07.2021 Verneområder
Svar på søknad om ny brygge på 214_ 29 -Arendal kommune- Raet NP Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 20.07.2021 Verneområder
Svar på søknad om ny platting ved fjerning av diverse uthus 215_100 Spornesveien 83- Arendal kommune- Raet NP Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 20.07.2021 Verneområder
Svar på søknad om riving og oppføring av ny fritidsbolig Botneveien 32, 218_84 -Arendal kommune- Raet NP Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 20.07.2021 Verneområder
Svar på søknad om tilbygg til fritidsbolig 216_168 Spornesveien 23 - Arendal kommune- Raet NP Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 20.07.2021 Verneområder
Svar på søknad om tilbygg til fritidsbolig på Tromøy Kirkevei 340 216_23 -Arendal kommune - Raet NP Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 20.07.2021 Verneområder
AU-2021-43 - Skjækra landskapsvernområde - Søknad om godkjenning av platting ved hytte Skjellivatnet 8 i Steinkjer kommune Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 19.07.2021 Verneområder
Bruk av drone i forbindelse med beitedyr. Breheimen nasjonalpark. Dispensasjon. Last ned vedtak Breheimen nasjonalparkstyre 19.07.2021 Verneområder
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for betinget skadefelling av rovvilt i region 1 for 2021 - 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 19.07.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på ei gaupe innenfor rovdyravvisende gjerde på Nesset i Lierne kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 19.07.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv - Åmotsdalen - Oppdal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 19.07.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i deler av Verdal kommune - 17.07.2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 19.07.2021 Rovvilt
Iverksettelse av skadefelling av en jerv i deler av Lom og Vågå kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 19.07.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om avslag på søknad om skadefelling av bjørn i Bardu, deler av Målselv og Salangen kommuner, rovviltregion 8
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 18.07.2021 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Tynset, Tolga, Engerdal, Alvdal og Rendalen kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 18.07.2021 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en gaupe i deler av Dovre kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 18.07.2021 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en bjørn i deler av Dovre kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 17.07.2021 Rovvilt
Delegert sak - Rondane NP - Dørålen LVO - dispensasjon - 2021 - forskningsaktivitet i forbindelse med masterprosjekt Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 16.07.2021 Verneområder
Endring av vilkår i Tillatelse til motorisert ferdsel- transport av ved til Vuomahyttene , Troms turlag 2021 av 23.06.21
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 16.07.2021 Verneområder
Tillatelse til bruk av helikopter, nødvendig transport til Dærtahyttene, Øvre Dividal nasjonalpark, høsten 2021 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 16.07.2021 Verneområder
Dispensasjon fra verneforskrift for fjellredningsøvelse med helikopter - Fugløya naturreservat - Strandå/Os landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 16.07.2021 Verneområder
Avslag på søknad om teltslaging i Brennvika naturreservat i Steigen kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 16.07.2021 Verneområder
Dispensasjon for utsett av båt og sedimentduk i Svanevatnet, samt restaurering av kantsone og motorferdsel langs Svanevatnet i Nautå naturreservat, Evenes Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 16.07.2021 Verneområder
Dispensasjon for vedhogst i Østerdalen landskapsvernområde i Bodø og Saltdal kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 16.07.2021 Verneområder
Oppsetting av sykkelstolper i Søndre Jeløy landskapsvernområde, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 16.07.2021 Verneområder
Innsamling av ålegressarter i Skjæløysundet, Kråkstadfjorden og Kurefjorden naturreservater, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 16.07.2021 Verneområder
Innsamling av dvergålegras i Skjæløysundet og Kråkstadfjorden Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 16.07.2021 Prioriterte arter
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en bjørn i deler av Os, Tolga og Engerdal kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 16.07.2021 Rovvilt
Dispensasjon for å bruke helikopter ved vedlikehold av Telenors mast på Finse Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 15.07.2021 Verneområder
Dispensasjon til å bruke båt med motor på Øvre Hellevatn Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 15.07.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til transport med snøscooter til Gruvvollen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 15.07.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til transport med snøscooter til Stormoen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 15.07.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til transport med snøscooter til Stormoen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 15.07.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Møllenhusvollen og naust ved Kroksjøen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 15.07.2021 Verneområder
Omgjering av løyve til felling av skadegjerande jerv - Fjord kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 15.07.2021 Rovvilt
Blindheimsvik fuglefredingsområde - dispensasjon ringmerking Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 15.07.2021 Verneområder
Surnadal - dispensasjon for innsamling av biologisk materiale i 4 naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 15.07.2021 Verneområder
Permit to conduct Scientific Sampling in Jan Mayen Nature Reserve Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 15.07.2021 Verneområder
Skadefellingstillatelse på bjørn i Neiden i Sør-Varanger kommune 16072021-26072021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 15.07.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe - Hovin og Soknedal beitelag - Melhus og Midtre Gauldal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 14.07.2021 Rovvilt
Forlengelse av tillatelse til skadefelling jerv i deler av Tynset og Rennebu kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 14.07.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klagesak - vedtak om avslag på søknad om felling av bjørn i Snåsa kommune 30. juni 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.07.2021 Rovvilt
Avgjørelse av klagesak - klager på vedtak som gjelder skadefelling av bjørn i region 6, 17. og 24. juni 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.07.2021 Rovvilt
Løyve - delegert vedtak - Naustdal-Gjengedal LVO - helikopterlandingar i Årdalskupa Last ned vedtak Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 13.07.2021 Verneområder
Svar på søknad helikoptertransport i Vormedalsheia lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 13.07.2021 Verneområder
Dispensasjon for innsamling av materiale i Boksaspa naturreservat og Vasselen naturreservat i Tingvoll kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 13.07.2021 Verneområder
Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Ulendeltaet naturreservat til bruk av beltegående elgtrekk under elgjakta 2021 - Jule jaktlag Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 13.07.2021 Verneområder
Midlertidig lagring av utstyr ved Hansbreen i Sør-Spitsbergen NP på Svalbard - tillatelse Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 13.07.2021 Verneområder
Innsamling av brearkeologiske funn, etablering av teltleir, bruk av drone til registrering og bruk av hest eller helikopter til transport av feltutstyr. Breheimen NP. Dispensasjon. Last ned vedtak Breheimen nasjonalparkstyre 12.07.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Espedalen lvo - oppsetting sankekve storfe - Reinsåsen - Bødal-Olstad vest sankelag Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 12.07.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - motorferdsel - kommunalt skadefellingslag - Gausdal kommune Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 12.07.2021 Verneområder
Grimsdalen LVO - søknad om metallsøk - avslag Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 12.07.2021 Verneområder
Delvis innvilget tillatelse til motorisert ferdsel til privat hytte grunnet flomskader på hytte Last ned vedtak Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra - Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta 12.07.2021 Verneområder
Dispensasjon til innsamling av belegg av moser, lav, sopp og karplanter for artsbestemmelse under kartleggingen ved Øyasetra, Husbysetra, ytre Halasetra og Naustådalsetra Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 12.07.2021 Verneområder
Løyve til felling av skadegjerande jerv - Fjord kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 12.07.2021 Rovvilt
Dispensasjon til høsting av tang og tare - Saltstraumen marine verneområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 12.07.2021 Verneområder
Forlengelse av skadefellingstillatelse på én ulv i Stange og Nord-Odal kommuner og deler av Eidsvoll, Nes, Sør-Odal, Løten, Elverum og Våler kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 12.07.2021 Rovvilt
Forlengelse fellingstillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 12.07.2021 Rovvilt
Overvåking og kartlegging av ishavsrøye i Nordre Isfjorden NP og Bjørnøya NR på Svalbard - tillatelse Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 12.07.2021 Verneområder
Ferdsel i ferdselsforbudssone for bentisk prøvetaking i Bjørnøya NR - avslag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 12.07.2021 Verneområder
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en jerv i deler av Tolga, Os og Engerdal kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 11.07.2021 Rovvilt
Klageavgjørelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 10.07.2021 Verneområder
Saarivuoma sameby,v Fredrik Blind. Tillatelse til barmarksjøring fra Devddisjavre til Lainiovuoma samby merkegjerde ved Cievccasjavre til Lainiovuomas kalvingsgjerde 2021 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 10.07.2021 Verneområder
Könkämä sameby, - tillatelse til barmarkskjøring med ATV, i Lainiovuoma Samebys kalvings land, Øvre Dividal nasjonalpark 2021 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 09.07.2021 Verneområder
Løyve til motorferdsel i samband med vedlikehald av hytte - Gule-Stavikmyrane naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 09.07.2021 Verneområder
Dispensasjon for motorferdsel til Sundmork STF-hytte i Skurvedalen NR i Sandnes kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 09.07.2021 Verneområder
Dispensasjon fra verneforskriften for Rinnleiret naturreservat - uttak av elg 2021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 09.07.2021 Verneområder
Reply to research application – barnacle goose - Nordenskiöldkysten - University of Groningen - RiS - ID 3533 Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 09.07.2021 Verneområder
ADM-2021-55 Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark - Tillatelse til bruk av ATV og helikopter for sanering av gammel telefonlinje - BN Entreprenør AS Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 08.07.2021 Verneområder
Løyve - delegert vedtak - Naustdal-Gjengedal LVO - Helikoptertransport av material til Restøylen Last ned vedtak Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 08.07.2021 Verneområder
Innvilga søknad om landingsløyve for helikopter. 4/24 Øyvassbu. Thomas Gleditsch og Inger Skaunfelt Gleditsch. Bygland kommune. Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 08.07.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Hølatangen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Hordaland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 08.07.2021 Verneområder
Dispensasjon for innsamling av insekt i Småge naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 08.07.2021 Verneområder
Husum naturreservat i Lærdal kommune – løyve til rydding og merking av gammal stølssti, og etablering av ein ny, kortare sti Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 08.07.2021 Verneområder
Tillatelse til å felle brunbjørn i rovvilt region 5 – i deler av Tynset og Tolga kommuner Last ned vedtak Miljødirektoratet 07.07.2021 Rovvilt
Dispensasjon for rydding av poster og uttransport av felt elg 2021-2023 - Skjæråsen jaktlag Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Fulufjellet 07.07.2021 Verneområder
Reinheimen NP - dispensasjon - motorferdsel - barmark - renovering av hytte - transport fra Tungebrua til Storlistua Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 07.07.2021 Verneområder
Delegert sak - korrigert - Rondane NP - dispensasjon - motorferdsel - 2021 - 2024 - barmark - uttransport av felt elg og hjort - Sel fjellstyre
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 07.07.2021 Verneområder
Varsel om vedtak - søknad om tillatelse til å kjøre bil inn til Murene på Flekkerøya - 31.07.2021 - Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde Last ned vedtak Vernområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder 07.07.2021 Verneområder
Skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i deler av Røros kommune 07.07.2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 07.07.2021 Rovvilt
Dispensasjon fra verneforskriften for Sklinna naturreservat - tillatelse til ringmerking av fugl i perioden 1. til 6. august og 14. til 30. september 2021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 07.07.2021 Verneområder
Tillatelse til rydding av småbusker på seterbeitet - Langvassli - Simadalen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 07.07.2021 Verneområder
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Snåsa kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 07.07.2021 Rovvilt
Lohnetjønn, Geislafoss og Myklandsvatna naturreservater og Auesøya landskapsvernområde - søknad om dispensasjon til innsamling av planter, sopp og lav Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 07.07.2021 Verneområder
Lohnetjønn, Geislafoss og Myklandsvatna naturreservater og Auesøya landskapsvernområde - søknad om dispensasjon til innsamling av planter, sopp og lav Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 07.07.2021 Verneområder
Lohnetjønn, Geislafoss og Myklandsvatna naturreservater og Auesøya landskapsvernområde - søknad om dispensasjon til innsamling av planter, sopp og lav Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 07.07.2021 Verneområder
Lohnetjønn, Geislafoss og Myklandsvatna naturreservater og Auesøya landskapsvernområde - søknad om dispensasjon til innsamling av planter, sopp og lav Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 07.07.2021 Verneområder
Hynna naturreservat - Dispensasjon - merking av setersti fra Hellebergseter til Hornsjøseter Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 07.07.2021 Verneområder
Tufsingdeltaet NR - Lille Sølensjø NR - Tanarkjølen NR - dispensasjon - ringmerking av fiskeørn Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 07.07.2021 Verneområder
Tillatelse til vitenskapelig undersøkelse i Brånakollane naturreservat i Larvik Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 07.07.2021 Verneområder
Skadefellingstillatelse på bjørn i Neiden i Sør-Varanger kommune 08072021-15072021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 07.07.2021 Rovvilt
ADM-2021-54 Lierne nasjonalpark - Tillatelse til bruk av ATV med belter for uttransport av felt elg - Arne Skaarer Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 06.07.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Breheimen nasjonalpark - Løyve til organisert ferdsel i Dumdalsgrottene - Norgesguidene Last ned vedtak Breheimen nasjonalparkstyre 06.07.2021 Verneområder
Midlertidig endrede vilkår – Saltfjellet LVO og Saltfjellet-Svartisen NP – Arealrepresentativ naturovervåkning – Miljødirektoratet og Miljøfaglig Utredning AS
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 06.07.2021 Verneområder
Kvote for betinget skadefelling av brunbjørn i region 8 i 2021 - utvidelse av kvoten
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.07.2021 Rovvilt
Romsdalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - barmark - 2021 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 06.07.2021 Verneområder
Reinheimen NP - 2021 - bruk av drone til forebyggende og konfliktdempende tiltak i beitenæringa. Dispensasjon. Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 06.07.2021 Verneområder
Delegert sak - dispensasjon - 2021 - Grimsdalen LVO - barmark - frakt av ved - Grønbakktjønne Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 06.07.2021 Verneområder
Delegert sak - Rondane NP - dispensasjon - motorferdsel - 2022 - 2025 - barmark - uttransport av felt elg og hjort - Sel fjellstyre
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 06.07.2021 Verneområder
Delegert sak - Rondane NP - dispensasjon - motorferdsel - 2022 - 2025 - snødekt mark - transport av ved og gass til buer i Vulufjell - Rundhøbu - Vuludalsbua - Frøningsbua - Østkjølen grunneigarlag Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 06.07.2021 Verneområder
Tilrettelegging av sti, Stølsheimen landskapsvernområde, Berdalen i Vik kommune, dispensasjon Last ned vedtak Stølsheimen verneområdestyre 06.07.2021 Verneområder
Vedtak om utvidet kvote for betinget skadefelling brunbjørn i region 6 i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 06.07.2021 Rovvilt
Løyve til gangbru i Nigardsbreen naturreservat Last ned vedtak Luster kommune 06.07.2021 Verneområder
Forlengelse av tillatelse til barmarkskjøring, og landing med helikopter i forbindelse med kalvemerking i Lainiovuoma sameby, Øvre Dividal nasjonalpark 2021. Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 06.07.2021 Verneområder
Iverksetting av fellingsløyve på skadegjerande jerv - Fjord kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 06.07.2021 Rovvilt
Listastrendene landskapsvernområde – forespørsel om endring av vilkår for dispensasjon vedrørende nedtrapping av terrasse.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 06.07.2021 Verneområder
Einarsneset plante- og fuglefredningsområde - søknad om dispensasjon til en brettseilerkurscontainer nr. to på Huseby Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 06.07.2021 Verneområder
Haugestrandveien 17 - søknad om graving i vernesonen for legging av vannledning Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 06.07.2021 Verneområder
Kråkenesvannet landskapsvernområde med fuglelivsfredning - avslag på søknad om badebrygge Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 06.07.2021 Verneområder
Trettenstryka fuglefredningsområde - Tillatelse til geotekniske grunnundersøkelser - Nye Veier AS Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 06.07.2021 Verneområder
Tillatelse til motorisert ferdsel i Langfjorddalen/Laggu naturreservat og Torskefjorddalen naturreservat i forbindelse med uttransport av felt elg Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 06.07.2021 Verneområder
ADM-2021-53 Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark - tillatelse til bruk av ATV for uttransportering av felt elg Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 05.07.2021 Verneområder
Delegert sak - Rondane NP - avslag - 2021 - flyving med drone i forbindelse med filminnspilling - Ulafossene - Brudesløret - Valkyrien Productions Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 05.07.2021 Verneområder
Avslag på søknad om bruk av atv for transport av materialer og utstyr til hytte i Varangerhalvøya nasjonalpark Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 05.07.2021 Verneområder
Dispensasjon for oppsetting av leskur og samlekve - Fugløya naturreservat - Kristiansund kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 05.07.2021 Verneområder
Dispensasjon for fortøying av lekter i samband med vedlikehald av Rødbrygga - Fugløya naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 05.07.2021 Verneområder
Dispensasjon til prøvetaking i Kaldvågfjorden og Innhavet marine verneområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 05.07.2021 Verneområder
Dispensasjon til etablering av liten flytebrygge i Saltstraumen marine verneområde i Bodø kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 05.07.2021 Verneområder
Steinodden fugle- og plantefredningsområde - søknad om dispensasjon til målrettet selektiv fangst for fargemerking av fire spurvefuglarter Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 05.07.2021 Verneområder
Einarsneset plante- og fuglefredningsområde og Havika fuglefredningsområde - dispensasjon til innsamling av frø og sporer fra sjeldne og truede planter Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 05.07.2021 Verneområder
Einarsneset plante- og fuglefredningsområde og Havika fuglefredningsområde - dispensasjon til innsamling av frø og sporer fra sjeldne og truede planter Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 05.07.2021 Verneområder
Nordhasselvika fuglefredningsområde, Steinsvika - dispensasjon til legging av ledning gjennom verneområdet fra tilgrensende mark Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 05.07.2021 Verneområder
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en bjørn i deler av Våler, Åsnes, Grue, Nord-Odal, Stange og Løten kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 05.07.2021 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en jerv i deler av Tynset og Rennebu kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 05.07.2021 Rovvilt
Svar på søknad om gjenoppbygging av sankehytte i Pjåkevassdalen i Dyraheio lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 04.07.2021 Verneområder
Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - løyve til opprusting av stien til Flatbrehytta
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 02.07.2021 Verneområder
Tillatelse til organisert ferdsel i biotopvernområde Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 02.07.2021 Verneområder
Tillatelse til å felle brunbjørn i rovvilt region 5 – i deler av Tynset og Tolga kommuner Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.07.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i Bardu, deler av Målselv og Salangen kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.07.2021 Rovvilt
Vangrøftdalen-Kjurrudalen lvo - tillatelse etter verneforskrift til fasadeendring - innbygging av veranda på fritidsbolig i Skarvdalen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 02.07.2021 Verneområder
Budalen landskapsvernområde - tillatelse etter verneforskrift om restaurering av gammelt seterfjøs på Bakkvollen i Synnerdalen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 02.07.2021 Verneområder
Øyungen landskapsvernområde - tillatelse til oppføring av uthus på fritidseiendom ved Meiåan. Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 02.07.2021 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til motorisert transport langs Fjellveien til Skalltjønna for barmarkseongen 2021 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 02.07.2021 Verneområder
Budalen landskapsvernområde - tillatelse etter verneforskrift til fasadeendring på fritidsbolig på Myrslåtten i Synnerdalen rdalen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 02.07.2021 Verneområder
Motorferdsel i Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde, dispensasjon Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 02.07.2021 Verneområder
Dispensasjon - Reinheimen nasjonalpark - Organisert ferdsel - Guida turer etter Dølafe - Lesja og Dovre Aktiv Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 02.07.2021 Verneområder
Trollstigen lvo - dispensasjon - etablering av fiskesperre i utløpselva ved Slettvikvatnet - Øvstestøl sæterlag Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 02.07.2021 Verneområder
Romsdalen LVO - dispensasjon - 2021 - oppsetting av gjerde / utmarksnetting rundt hytte - Trollhaugen gbnr 82/27 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 02.07.2021 Verneområder
Finndalen LVO - Avslag på søknad om av platting på uthus og hytte. Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 02.07.2021 Verneområder
Finndalen LVO - dispensasjon til rydding og inngjerding av nytt beiteareal til seter på Vangen, Sør-Stulen fnr.66. Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 02.07.2021 Verneområder
Finndalen LVO - dispensasjon til rydding og inngjerding av nytt beiteareal til seter på Vangen, Øygardsætre fnr.75 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 02.07.2021 Verneområder
Reinheimen np - Dispensasjon til å bygge på gjetarbu - Råkåhytta Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 02.07.2021 Verneområder
Trollstigen LVO - Avslag på søknad om ny gjetarbu konstruert som jaktbu, i Steindalen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 02.07.2021 Verneområder
Reinheimen NP - Høyring av dispensasjon frå bandtvangføresegn i Lesja - 2021 - 2030 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 02.07.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon om å rive gammel lasterampe og bygge ny, samt vedlikeholdsarbeid til innjagingsvei for sau ved Håheller i Sirdal kommune, SVR-LVO Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 02.07.2021 Verneområder
Utsetting av nobelgran i Sirdalkommune, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 02.07.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Søknad om dispensasjon til orienteringstrening i Ullebergåsen naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 02.07.2021 Verneområder
Tillatelse til innsamling av plantemateriale og jordprøver fra Kammerfossåsen naturreservat i Kragerø Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 02.07.2021 Verneområder
Svar på søknad om feltarbeid - hvalross - NP - 2021 - RiS-ID 2309 Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 02.07.2021 Verneområder
Svar på søknad om prøvetakning og prøvefiske rundt Svalbard - UNIS undervisningstokt høsten 2021 Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 02.07.2021 Verneområder
Dispensasjon til innsamling av plantemateriale Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 01.07.2021 Verneområder
Motorferdsel til hytte i Láhko nasjonalpark, tillatelse Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 01.07.2021 Verneområder
Avgjerd i klagesak - klage på løyve til utsetting av lutzgran (Picea x lutzii) i på gnr./bnr. 93/1 i Vestvågøy kommune, Nordland fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 01.07.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjerd i klagesak - klage på avslag på søknad om utsetting av sitkagran (Picea sitchensis) i på gnr./bnr. 23/2 i Fjaler kommune, Vestland fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 01.07.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjerd i klagesak - klage på løyve til utsetting av sitkagran (Picea sitchensis) i på gnr./bnr. 285/2 i Vindafjord kommune, Rogaland fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 01.07.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Sikringstiltak vegmur, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Stalheimskleiva, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 01.07.2021 Verneområder
Utviding av bygg, utedo, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Snauasete, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 01.07.2021 Verneområder
Reinheimen NP - dispensasjon - motorferdsel - 2021 - motorbåt - Torsvatnet Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 01.07.2021 Verneområder
Dispensasjon. Reinheimen NP - motorferdsel - 2021- helikoptertransport for oppretting av bakkeantenne på Grønhøa Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 01.07.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av atv ved frakt av utstyr for bekjempelse av pukkellaks i Syltefjorddalen nr Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 01.07.2021 Verneområder
Svinøya naturreservat - Herøy - Løyve til ombygging til hybriddrift - Svinøy fyrstasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 01.07.2021 Verneområder
Utsetting av nobelgran i Lindesnes kommune, tilltaelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 01.07.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Grimsmoen NR - Avslag - bygging av anneks på fritidseiendom gbnr 59/19 Folldal Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 01.07.2021 Verneområder
Løyve til tiltak i Reppadalen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 01.07.2021 Verneområder
Dispensasjon til enkel bru med klopp, og forlengelse av frist for dispensasjon gitt i 2019 på Store Færøya og Lille Færøya i Bergsøyan landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 01.07.2021 Verneområder
Skadefellingstillatelse på bjørn i Neiden i Sør-Varanger kommune 30.06.2021-07.07.2021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 01.07.2021 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av brunbjørn i region 8 i 2021-utvidelse av kvoten
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.06.2021 Rovvilt
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til merking av ANO-ruter og uttak av planter for artsbestemmelse Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 30.06.2021 Verneområder
Dispensasjon til endre trase på utlagt vannledning til bekk ved fritidshytte - Persfjorden - Syltefjorden lskv Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 30.06.2021 Verneområder
Avslag på søknad om fellingsløyve på skadegjerande jerv i Steindalen - Fjord kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 30.06.2021 Rovvilt
Dispensasjon for ferdsel i Erkna og Rødholmen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 30.06.2021 Verneområder
Dispensasjon for ferdsel i Erkna og Rødholmen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 30.06.2021 Verneområder
Dispensasjon ilandstigning på holmer med ferdselsforbud, Orrevatnet, Klepp, merking hvitkinngås Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 30.06.2021 Verneområder
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på en bjørn - Snåsa
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 30.06.2021 Rovvilt
Tillatelse til midlertidig kunstutstilling i Hovedøya landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 30.06.2021 Verneområder
Midlertidig utplassering av hydrofon forankret i sjøbunnen i Sør-Spitsbergen NP på Svalbard - tillatelse Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 30.06.2021 Verneområder
DNPS-DN 21-181 Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - barmark - transport for Snøfjellstjønnvegen 517 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 29.06.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-180 Tillatelse til barmarkstransport til Snøfjellstjønnvegen 572 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 29.06.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-178 Tillatelse til merking av analyseruter og uttak av små mengder plantemateriale Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 29.06.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-179 Tillatelse til barmarkstransport for Snøfjellstjønnvegen 999 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 29.06.2021 Verneområder
Motorferdsel med helikopter i samband med filmopptak - dispensasjon Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 29.06.2021 Verneområder
Avslag på søknad om utsetting ut sibirkornell (Swida alba) i Lilleruts vei 57‐69 Last ned vedtak Miljødirektoratet 29.06.2021 Fremmede organismer
Tillatelse til innførsel av rødnakketurako, hvitøreturako, grønturako, toppturako og fiolettvingeturako Last ned vedtak Miljødirektoratet 29.06.2021 Fremmede organismer
Dispensasjon - Delegert vedtak - Nærøyfjorden landskapsvernområde - Fjellheimen - Motorferdsel - lågtflyging i høve kalvetelling av villrein Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 29.06.2021 Verneområder
Delegert sak - Frydalen LVO - omlegging av sti - Tjønnbakkvegen 257 Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 29.06.2021 Verneområder
Delegert sak - Rondane NP - dispensasjon - søknad om å kjøre inn til Rondvassbu - Sel frivilligsentral Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 29.06.2021 Verneområder
Svar på søknad om helikoptertransport av stein til tursti ved Kjerag i Frafjordheiane lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 29.06.2021 Verneområder
Dispensasjonen til slått på Langlisetra/Alvstusetra for perioden 2021 – 25 Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 29.06.2021 Verneområder
Dispensasjon til uttak av never til vedlikehold av tak på seterfjøs og høyløe på Langlisetra, Alvstusetra
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 29.06.2021 Verneområder
Skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i deler av Røros kommune - 29.06.2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 29.06.2021 Rovvilt
Skorbekken naturreservat - dispensasjon - skilting og vedlikehold av tursti - Fregn turlag Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 29.06.2021 Verneområder
Sediment- og vannprøver på Svalbard - Nordvest-Spitsbergen og Nordaust-Svalbard NR - tillatelse Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 29.06.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-173 Tillatelse til helikopter transport av forsyninger til Åmotdalshytta KNT Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.06.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-174 Tillatelse og avslag til transport for Snøfjellstjønnvegen 796 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.06.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-175 Tillatelse til motorferdsel 2021 - 2022 for Snøfjellstjønnvegen 851 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.06.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-176 Tillatelse til kjøring på bar mark for Snøfjellstjønnvegen 853 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.06.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-177 Tillatelse til barmarkstransport for Snøfjellstjønnvegen 806 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.06.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-183 Avslag på søknad om barmarkstransport til hytte Trøasætervegen 990 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.06.2021 Verneområder
Sjunkhatten nasjonalpark - tillatelse til bruk av drone Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 28.06.2021 Verneområder
Avgjerd i klagesak - klage på løyve til utsetting av fjelledelgran (Abies lasiocarpa) i på gnr./bnr. 32/2 i Evje og Hornnes kommune, Agder fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.06.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknader om skadefelling av jerv i region 6 i 2021 6 Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.06.2021 Rovvilt
Avslag på søknader om ekstraordinær skadefelling av jerv i region 7 i 2021 Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.06.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om å innføre taggblåhegg (Amelanchier alnifolia) til Bodø for videresalg Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.06.2021 Fremmede organismer
Avgjerd i klagesak - klage på løyve til utsetting av sitkagran (Picea sitchensis) i på gnr./bnr. 190/4-5 i Tysvær kommune, Rogaland fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.06.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjørelse i klagesak - klage på avslag på søknad om utsetting av lutzgran (Picea x lutzii) i på gnr./bnr. 73/18 i Bodø kommune, Nordland fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.06.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjørelse i klagesak - klage på avslag på søknad om utsetting av lutzgran (Picea x lutzii) i på gnr./bnr. 73/18 i Bodø kommune, Nordland fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.06.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Delegert sak - Frydalen LVO - dispensasjon - 2021 - 2025 - snødekt mark - preparering og stikking av skiløyper - Rondane-Kvamsfjellet Turløypelag Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 28.06.2021 Verneområder
Svar på søknad om helikoptertransport til Brudlebu i Dyraheio lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 28.06.2021 Verneområder
Svar på søknad om oppsetting av trelavo i Stranddalen i Dyraheio lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 28.06.2021 Verneområder
Utsetting av nordmannsgran i Lindesnes kommune, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 28.06.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Forlengelse av skadefellingstillatelse på én ulv i Stange og Nord-Odal kommuner og deler av Eidsvoll, Nes, Sør-Odal, Løten, Elverum og Våler kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 28.06.2021 Rovvilt
Oppsetting av flytebrygge i Gullerudtjern naturreservat, avslag Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 28.06.2021 Verneområder
Skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Lavangen, Salangen og Bardu kommuner 29.6.2021–6.7.2021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 28.06.2021 Rovvilt
Innsamling av plantemateriale i Ossian Sarsfjellet NR på Svalbard - tillatelse Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 28.06.2021 Verneområder
Utvidelse av fellingsområde - skadefellingstillatelse på en ulv i deler av Tynset, Tolga, Rendalen, Engerdal og Alvdal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 27.06.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på bjørn i deler av Bardu og Målselv kommuner 27.6.2021–5.7.2021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 27.06.2021 Rovvilt
DNPS-DV 21-172 Dispensasjon motorferdsel bar mark for Snøfjellstjønnvegen 855 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 25.06.2021 Verneområder
Dispensasjon til å sette opp viltkamera ved utvalgte fjellrevhi i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern og Dalsida landskapsvernområde Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 25.06.2021 Verneområder
Tillatelse til å sette ut vill fisk i Nedre Stridåtjønn og Veslevatnet i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 25.06.2021 Verneområder
Dispensasjon til trening av fuglehunder i et område mellom Aursjøen og Aursjøhøe nord for Vangsåe i Dalsida landskapsvernområde 01.08.-20.08. i 2021-2025 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 25.06.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av sykkel på Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen i Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern i villreinjakta i 2021 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 25.06.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av sykkel på Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen i Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern i villreinjakta i 2021 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 25.06.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av sykkel på Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen i Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern i villreinjakta i 2021 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 25.06.2021 Verneområder
Tillatelse til transport av båt med snøskuter til Veslsvartdalsvatnet i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark i 2022 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 25.06.2021 Verneområder
Klagebehandling Evje og Hornnes kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 25.06.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Dispensasjon - Delegert vedtak - Nærøyfjorden landskapsvernområde - Øvste Stigen - drenering av vatn
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 25.06.2021 Verneområder
Dispensasjon - Delegert vedtak - Nærøyfjorden landskapsvernområde - Øvste Stegen - motorferdsel - helikopter - restaurering av låni
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 25.06.2021 Verneområder
Delegert sak - Rondane NP - Dovre NP - Grimsdalen LVO - søknad om dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene i forbindelse med skadefellingsaksjon Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 25.06.2021 Verneområder
Grimsdalen LVO - dispensasjon - nytt uthus Tverrlisætre gnr. 86 bnr. 1 fnr. 144
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 25.06.2021 Verneområder
Grimsdalen LVO - flytting av sankekve ved Buåe - Bergsgrende sankelag Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 25.06.2021 Verneområder
Rondane NP - dispensasjon - søknad om å stelle terreng og å få gravemaskin til Rundhøbua Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 25.06.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av og uttak av torv for restaurering av hyttetak - Bruvoldhytta i Indre syltevika- Persfjorden - Syltefjorden lskv
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 25.06.2021 Verneområder
Tillatelse til forsøk ved bruk av viltkamera og utlegg pukkellaks - Skallelv i Varangerhalvøya nasjonalpark Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 25.06.2021 Verneområder
Delvis innvilget tillatelse til dyrking av potet og bruk av jordfres på gamle jordbruksarealer i Persfjorden - Syltefjorden landskapsvernområde Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 25.06.2021 Verneområder
Delvis innvilget tillatelse til benytte drone ved reklamefilm langs vei i Persfjorden - Syltefjorden landskapsvernområde Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 25.06.2021 Verneområder
Innerdalen landskapsvernområde - Dispensasjon for motorferdsel ved skadefellingsoppdrag Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 25.06.2021 Verneområder
Tillatelse til båtopplag - Ytre Hvaler nasjonalpark - Høgholmen 11 - 48/63 Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 25.06.2021 Verneområder
Tillatelse til båtopplag - Ytre Hvaler nasjonalpark - Høgholmen 12 - 48/64 Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 25.06.2021 Verneområder
Tillatelse til båtopplag - Ytre Hvaler Nasjonalpark - Høgholmen 22 - 48/5/46 Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 25.06.2021 Verneområder
Dispensasjon - 2021-2024 - Ytre Hvaler nasjonalpark - soppinnsamlinger - Sabima Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 25.06.2021 Verneområder
Ytre Hvaler nasjonalpark - tillatelse til bruk av drone til fotografering av utvalgte ankringsplasser og havner - Norsk Havneguide Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 25.06.2021 Verneområder
Iverksetting av fellingsløyve på skadegjerande jerv i den delen av Trollheimen som ligg innafor Sunndal kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 25.06.2021 Rovvilt
Dispensasjon fra ferdselsforbud for ringmerking av havørn i Engelvær og Brunvær naturreservater i Steigen kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 25.06.2021 Verneområder
Skadefellingstillatelse - jerv - Narvik kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 25.06.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse - gaupe - Narvik kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 25.06.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på kongeørn i deler av Holtålen kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 25.06.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe - Hovin beitelag - Melhus kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 25.06.2021 Rovvilt
Hogst i Hvaler prestegårdskog naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 25.06.2021 Verneområder
Reply to request for additional permission - RiS-ID 11237 Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 25.06.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Mørkridsdalen LVO - Motorferdsel - Helikopter - Hødnevollen-Kakkhalsgjerde - Skjolden bygdeservice Last ned vedtak Breheimen nasjonalparkstyre 24.06.2021 Verneområder
Børgefjell nasjonalpark - dispensasjon fra verneforskriften for organisert ferdsel
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 24.06.2021 Verneområder
Børgefjell - oppheving av gitt dispensasjon for flytting av båt
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 24.06.2021 Verneområder
Børgefjell NP - dispensasjon for elfiske og bunndyrundersøkelser ifb. med miljørisikoanalyse ny reguleringsdemning Namsvatnet Last ned vedtak Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 24.06.2021 Verneområder
Tillatelse til helikoptertransport - Frakt av hyttemateriell
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 24.06.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om ferdsel i sjøfuglområder i Rogaland
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 24.06.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om tillatelse til organiserte turer på sykkel i Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 24.06.2021 Verneområder
Svar på søknad om bruk av drone ved Kjerag i Frafjordheiane lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 24.06.2021 Verneområder
Svar på søknad om motorferdsel i Holmavassåno bvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 24.06.2021 Verneområder
Dispensasjon for bruk av helikopter til kombinert vare- og persontransport Verneområdestyret for Trollheimen 24.06.2021 Verneområder
Dispensasjon for innsamling av nødvendig belegg frå planter, sopp og lav for å bestemme artar knytt til basiskartlegging i verneområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 24.06.2021 Verneområder
Omgjør vedtak og gir skadefellingstillatelse på en (1) bjørn - Steinkjer - 24. juni 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 24.06.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på ei - 1 - gaupe i Finnemarka beitelagsområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 24.06.2021 Rovvilt
Delvis innvilget søknad om transport av felt hjort i Yddal naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 24.06.2021 Verneområder
Løyve til permanente båtopplagringsplassar på Røldal fjellstyre Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 24.06.2021 Verneområder
Endring av område og vilkår for skadefellingstillatelse på bjørn
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 24.06.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på en bjørn i området Liidnebeahcan varri i Karasjok kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 24.06.2021 Rovvilt
ADM-2021-52 Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalpark - tillatelse til lavtflyging-kartlegging av jaktfalk og kongeørn-NINA Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 23.06.2021 Verneområder
Innvilget landingstillatelse med helikopter i forbindelse med å sette ut fisk i Revsvatnet i Valle kommune, SVR LVO Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 23.06.2021 Verneområder
Løyve til transport med helikopter i forbindelse med frakt av material og utstyr knyttet til rivning av hytte ved Øreknuten sør øst for Svartevassmagasinet i Sirdal kommune, SVR LVO Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 23.06.2021 Verneområder
Troms turlag, tillatelse til motorisert ferdsel- transport av ved med helikopter til Vuomahyttene, høsten 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 23.06.2021 Verneområder
Bruk av drone i Lofotodden nasjonalpark, tillatelse Last ned vedtak Lofotodden nasjonalparkstyre 23.06.2021 Verneområder
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe - Saltdal kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 23.06.2021 Rovvilt
Dispensasjon for lavtflyging i Steinslandsosen, Steinslandsvatnet, Lilandsvatnet, og Steinosen/Sjømyrpollen naturreservater i Hamarøy kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 23.06.2021 Verneområder
Tillatelse til rydding av vegetasjon i Sandå og Henestangen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 23.06.2021 Verneområder
Motorferdsel i forbindelse med telling av villrein. Breheimen NP m.fl.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Breheimen nasjonalparkstyre 22.06.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til legging av solcelleanlegg på taket av Schulzhytta Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 22.06.2021 Verneområder
Søknad om bruk av ATV til egen hytte - sendes Miljødirektoratet for endelig vedtak
Flere vedtak på samme sak
Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 22.06.2021 Verneområder
Dispensasjon til fangst av insekter-sommerfugler Last ned vedtak Øvre Pasvik nasjonalparkstyre/Báhcaveaji álbmotmeahccestivra 22.06.2021 Verneområder
DNPS 21-27 Særutskrift Sak - Åmotan-Grøvudalen LVO - dispensasjon - rekonstruksjon av seterfjøs og høyløe gbnr 37_1 - Prestsetra Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 21.06.2021 Verneområder
DNPS 21-35 Tillatelse til utplassering med helikopter av basestasjoner for radiobjeller rundt Grøvudalen og Reppdalen i nasjonalparken Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 21.06.2021 Verneområder
DNPS 21-29 Drivdalen LVO - installasjon av nødstrømsaggregat ved Høgsnyta og Hestkrubben - Bane NOR Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 21.06.2021 Verneområder
DNPS 21-26 Eikesdalsvatnet LVO - skredsikring – fv. 6012 Ogåtthammaren - Møre og Romsdal fylkeskommune Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 21.06.2021 Verneområder
Endret tillatelse til transport med bil til Fjellægret i Knutshø landskapsvernområde i 2021-2024 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 21.06.2021 Verneområder
Endret tillatelse til transport med traktor, ATV og el-sykkel til Fjellægret i Knutshø landskapsvernområde i 2021-2024 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 21.06.2021 Verneområder
Tillatelse til å sette opp tilbygg til hytte i Svanningsbotn i Dalsida landskapsvernområde Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 21.06.2021 Verneområder
Dispensasjon til å taksere rype med fuglehunder i en del av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern og Drivdalen, Kongsvoll og Hjerkinn landskapsvernområder 01.08.-19.08. i 2021-2022 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 21.06.2021 Verneområder
DNPS 21-25 Klage fra Statsforvalteren i Trøndelag på tillatelse til barmarkstransport til Snøfjellstjønnvegen 796 Tverrfjellet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 21.06.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Haldorbu LVO - barmark - bil - Sælifjellet - Kvitfeten - skadefellingsforsøk - Øystre Slidre Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 21.06.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om utlegging av kollektorslange i Sørestrandvatnet naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 21.06.2021 Verneområder
Dispensasjon - Delegert vedtak - Nærøyfjorden landskapsvernområde - Hallinggrovi - Motorferdsel - frakte drivstoff - flaumsikringstiltak
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 21.06.2021 Verneområder
Løyve - delegert vedtak - Naustdal-Gjengedal LVO - Helikoptertransport til sankehytter - Nesstranda sankelag Last ned vedtak Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 21.06.2021 Verneområder
Frydalen LVO - skjøtsel - dispensasjon - motorferdsel - Øyasætre Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 21.06.2021 Verneområder
Trollheimen landskapsvernområde - Dispensasjon til motorferdsel på barmark til og på Utstuggusætra i Jøldalen Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 21.06.2021 Verneområder
Tillatelse til motorferdsel, Stig Allas, reparasjon av reindriftsgjerde Havgavuoma, Øvre Dividal Nasjonalpark 2021 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 21.06.2021 Verneområder
Dispensasjon til innsamling av artsprøver Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 21.06.2021 Verneområder
Svar på søknad om bruk av plantevernmiddel , Øksnevadtjønn naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 21.06.2021 Verneområder
Hogst i Gjølsjøen naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 21.06.2021 Verneområder
Tillatelse til innsamling av sopp og andre arter i naturreservater i Ås og Nordre Follo - Norges sopp- og nyttevekstforbund Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 21.06.2021 Verneområder
Utbedring av Grandeløypa i Finnemarka naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 21.06.2021 Verneområder
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en jerv i deler av Dovre kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 21.06.2021 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Tynset, Tolga, Rendalen og Engerdal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 21.06.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på bjørn i deler av Bardu og Målselv kommuner 22.06-29.06.2021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 21.06.2021 Rovvilt
Fangst og prøvetaking av dyr i bentisk sone på Bjørnøya - Svalbard - tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 21.06.2021 Verneområder
Geologiske undersøkelser - prøvetaking av stein - i Nordre Isfjorden NP på Svalbard - dispensasjon Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 21.06.2021 Verneområder
Nytt løyve til skadefelling av jerv i Nørdstedalen/Fortunsdalen i Luster kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 20.06.2021 Rovvilt
Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark til bruk av atv i forbindelse med rivning av reingjerde Last ned vedtak Nasjonalparkstyret Reisa nasjonalpark/Ráisduottarháldi landskapsvernområde 19.06.2021 Verneområder
Skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Lavangen, Salangen og Bardu
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 19.06.2021 Rovvilt
Løyve til bruk av drone til tilsyn og sanking av sau i Guddal i Folgefonna nasjonalpark Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 18.06.2021 Verneområder
Avslag på søknad om innførsel av sneglearten Veronicella Sloanei Last ned vedtak Miljødirektoratet 18.06.2021 Fremmede organismer
Tillatelse til innførsel av tarantella-arten Golden Blue Leg Baboon (Harpactira pulchripes) Last ned vedtak Miljødirektoratet 18.06.2021 Fremmede organismer
Tillatelse til å overføre svart soldatflue (Hermetia illucens) til Pronofa As fra Flying feed AS Last ned vedtak Miljødirektoratet 18.06.2021 Fremmede organismer
Tillatelse til innførsel av 100 individer hver av smellere (Elateridae sp.), løpebiller (Carabidae sp.) og sankthansormer (Lampyris sp.) Last ned vedtak Miljødirektoratet 18.06.2021 Fremmede organismer
Tillatelse til bruk av helikopter i forbindelse med tilsyn av vannkraftanlegg, Storevann- Åseral kommune, Agder Energi Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 18.06.2021 Verneområder
Svar på søknad om helikoptertransport til Skitstøl i Dyraheio lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 18.06.2021 Verneområder
Kvote for lisensjakt på jerv i region 3/Oppland 2021/2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 18.06.2021 Rovvilt
Transport av lemmer til bru i Breheimen nasjonalpark. Dispensasjon. Last ned vedtak Breheimen nasjonalparkstyre 17.06.2021 Verneområder
Delegert sak - Motorferdsel med fly i Fulufjellet NP og Fregn NR - Dispensasjon for geofysiske målinger
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Fulufjellet 17.06.2021 Verneområder
Motorferdsel helikopter, Stølsheimen landskapsvernområde, Alrekstølen / Vøvringen, dispensasjon Last ned vedtak Stølsheimen verneområdestyre 17.06.2021 Verneområder
Innerdalen og Trollheimen landskapsvernområder - dispensasjoner for motorferdsel med helikopter til Vollasetra og Innerdalen Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 17.06.2021 Verneområder
Avslag på søknad om filming med Drone i Øvre Dividal nasjonalpark Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 17.06.2021 Verneområder
Tillatelse til påbygg vindfang, anneks Vuomahyttene, Troms turlag Øvre Dividal nasjonalpark Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 17.06.2021 Verneområder
Innvilget - disp for kjøring til Revlingen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 17.06.2021 Verneområder
Haramsøya vestside naturreservat - dispensasjon fugleregistreringar Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 17.06.2021 Verneområder
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på en bjørn - Steinkjer - 17.juni 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 17.06.2021 Rovvilt
Dispensasjon for innsamling av insekter i Vardeheia naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 17.06.2021 Verneområder
Mikkelsberget NR - dispensasjon - rydding av sti og gamle sæterveger Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 17.06.2021 Verneområder
Røykenvika fuglefredningsområde - utvidet tillatelse til montering av el-ferja - Randsfjordferja Elrond
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 17.06.2021 Verneområder
Avslag på søknad om skadefelling av jerv - Folldal kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 17.06.2021 Rovvilt
Merking og overvåking av fugl i Kongsfjorden fuglereservat på Svalbard - dispensasjon for deler og avslag for deler Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 17.06.2021 Verneområder
Løyve - Naustdal-Gjengedal LVO - Fleirårig løyve til snøskutertransport av saltstein - Søreide og Ryssdal beitelag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 16.06.2021 Verneområder
Løyve - Naustdal-Gjengedal LVO - Merking av sti frå Berdalseggja til Eikeneshesten - Gloppen kommunel Last ned vedtak Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 16.06.2021 Verneområder
Tillatelse til transport med traktor til brygge i Kasebukta gbnr 47/8, Vesterøy Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 16.06.2021 Verneområder
Dispensasjon omlegging tilkomststi parkering 21/45 Vigdelstranda Sola Jærstrendene LVO Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 16.06.2021 Verneområder
Avslag på søknad om skadefelling av jerv - Dovre kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 16.06.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe Nordre Land kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 16.06.2021 Rovvilt
Dispensasjon fra verneforskrifter for flere verneområder og forskrift om fredning av trua arter til innsamling av frø fra planter til bevaring i frøbankåder Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 16.06.2021 Verneområder
Dispensasjon til opprettholdelse av kunstig hekkeplass for fugl i Pasvik naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 16.06.2021 Verneområder
ADM-2021-51 Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av ATV og gravemaskin for forsterkning av kjøretrase - Harbakvollen seterlag Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 15.06.2021 Verneområder
Tillatelse til transport med snøskuter gjennom Knutshø landskapsvernområde til bu ved Råtåsjøen i Flåman naturreservat i 2022-2025 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 15.06.2021 Verneområder
Restaurering og ombygging av seterhus på Skriulægeret i Storlægeret LVO, dispensasjon Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 15.06.2021 Verneområder
Tillatelse til å hente 4 gram svart soldatflue (Hermetia illucens) til Metillu As fra Ecoprot AS Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.06.2021 Fremmede organismer
Løyve - delegert vedtak - Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde - Bruk av motorbåt på Langedalsvatnet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 15.06.2021 Verneområder
Løyve - delegert vedtak - Ålfotbreen landskapsvernområde - Helikopterlandingar på Grøndalsstøylen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Ålfotbreen landskapsvernområde 15.06.2021 Verneområder
Ytre Hvaler nasjonalpark - 35/33 - Vikertangen ( Kystverkets mast / hus ) - tillatelse til motorferdsel - OneCo Networks AS Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 15.06.2021 Verneområder
St.Hans bål i Raet NP- supplerende til tidligere vedtak.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 15.06.2021 Verneområder
Svar på søknad om mudring i Saulekilen ved 220 4- Arendal kommune- Raet Nasjonalpark Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 15.06.2021 Verneområder
Svar på søknad om restaurering av brygge på 209 118 Merdø 29- Raet Nasjonalpark - Arendal kommune Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 15.06.2021 Verneområder
Svar på søknad om å rive og oppføre nytt tilbygg på Botneveien 77- Raet NP- Arendal kommune Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 15.06.2021 Verneområder
Svar på søknad om innleggelse av VA-anlegg Store Terneholmen - Raet Nasjonalpark og Søm LVO Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 15.06.2021 Verneområder
Behandling av revidert trase- VA anlegg Botstangen - Raet nasjonalpark
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 15.06.2021 Verneområder
Svar på søknad om sanking av egg Last ned vedtak Sysselmannen på Svalbard 15.06.2021 Verneområder
Dispensasjon fra ferdselsforbud for registrering av sildemåke i Støttværet naturreservat i Meløy kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 15.06.2021 Verneområder
Dispensasjon fra verneforskrift, Grudevatn naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 15.06.2021 Verneområder
Utsetting av nordmannsgran i Vennesla kommune, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 15.06.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Dispensasjon for start og landing med helikopter i Solhomfjell og Kvenntjønnane naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 15.06.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon til lavtflyging og landing med helikopter i Fødalen landskapsvernområde, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 15.06.2021 Verneområder
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på kongeørn - Stor-Elvdal kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 15.06.2021 Rovvilt
Dispensasjon til innsamling av insekter i Pasvik-, Store Sametti-Skjelvatnet- og Neiden- og Munkefjord naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 15.06.2021 Verneområder
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Dispensasjon til bruk av helikopter for kartlegging av samiske kulturminner 2021 Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 14.06.2021 Verneområder
Tillatelse til å flytte bakkekløver (Trifolium montanum) til Eidanger sandtak Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.06.2021 Fremmede organismer
Tillatelse til innførsel av snegleartene Achatina fulica og Achatina reticulata for hold i innendørs terrarium Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.06.2021 Fremmede organismer
Vedtak om tillatelse til innførsel av edderkoppdyr og insekter til utstilling Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.06.2021 Fremmede organismer
Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - Drægo - Hjølmo bru - motorferdsel - elsykkel Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 14.06.2021 Verneområder
Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - Hjølmo - Motorferdsel - reparasjon stølshus, skjøtsel og næring Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 14.06.2021 Verneområder
Øyungen landskapsvernområde - byggetiltak - istandsetting av seterstue og tilbakeføring av tilbygg. Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 14.06.2021 Verneområder
Londalen-Ørvilldalen landskapsvernområde - tillatelse til riving og oppføring av nytt uthus og oppføring av ny utedo til beitebruk på Bratthøvollen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 14.06.2021 Verneområder
Forddalen landskapsvernområde - tillatelse til tilbygg til seterbu ved Fordosvollen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 14.06.2021 Verneområder
Budalen landskapsvernområde - tillatelse til oppføring av tilsynsbu med uthus og inngjerding av område for beitebruk i Synnerdalen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 14.06.2021 Verneområder
Trollheimen landskapsvernområde - gitt dispensasjon til helikopterfrakt av basestasjon til Storlifjellet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 14.06.2021 Verneområder
Svar på søknad om feltarbeid ismåke NP 2021 - RiS-ID 3025 Last ned vedtak Sysselmannen på Svalbard 14.06.2021 Verneområder
Forlengelse av skadefellingstillatelse på én ulv i Stange og Nord-Odal kommuner og deler av Eidsvoll, Nes, Sør-Odal, Løten, Elverum og Våler kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 14.06.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn, søndre deler av Løten og Elverum Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 14.06.2021 Rovvilt
Arkeologiske undersøkelser på sør- og sørøst-Svalbard - avslag Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 14.06.2021 Verneområder
Registrering av prøveflater og uttak av plantemateriale. Breheimen nasjonalpark. Dispensasjon. Last ned vedtak Breheimen nasjonalparkstyre 11.06.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-163 Tillatelse - reparasjon og oppsetting av gjerde og transport med ATV - Kongsvoll botaniske fjellhage Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 11.06.2021 Verneområder
Motorferdsel til foreningshytte GJFF - avslag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 11.06.2021 Verneområder
Jotunheimen NP - snødekt mark og motorbåt - 2021-2025 - overvåking av store innsjøer - Gjende - NINA - NIVA - Akvaplan-niva Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 11.06.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av helikopter ved landsskogstaksering - Norsk institutt for bioøkonomi Last ned vedtak Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra - Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta 11.06.2021 Verneområder
Løyve - delegert vedtak - Ålfotbreen LVO - Utvida løyve til heilkopterlandingar ved bremålingshytte - SFE Produksjon AS
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Ålfotbreen landskapsvernområde 11.06.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon til bruk av helikoptertransport i forbindelse med vedlikehold av driftevei for sau i Loneskaret i Åseral kommune, SVR-LVO Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 11.06.2021 Verneområder
Svar på søknad om bruk av helikopter til Kvanndal i Vormedalsheia lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 11.06.2021 Verneområder
8/21 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv 2021-2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 11.06.2021 Rovvilt
Løyve til utsetting av hybridlerk til skogproduksjon, 7/1 Klepp Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 11.06.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Søknad om dispensasjon til innsamling av jordprøver og plantemateriale i naturreservatene Hamrefjell og Solbergfjellet, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 11.06.2021 Verneområder
Dispensasjon fra ferdselsforbudet for ringmerking av måkeunger på Søndre Skjælholmen naturreservat, Nordre Skjælholmen naturreservat, Sundbyholmene naturreservat, Høvigskjæra fuglefredningsområde og Storskjær fuglefredningsområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 11.06.2021 Verneområder
ADM-2021-50 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - barmarkskjøring inn til Harbakvollen i forbindelse med utmarksbeite 2021 - Harbakvollen seterlag Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 10.06.2021 Verneområder
Dispensasjon fra verneforskrift for å fornye gjeterhytte i Svenningskardet Last ned vedtak Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 10.06.2021 Verneområder
Sylan landskapsvernområde - gitt tillatelse til transport av traktorgraver i forbindelse med bygging av molo Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 10.06.2021 Verneområder
Gitt dispensasjon fra verneforskrift for Vinnan og Velvangen fuglefredningsområde - motorferdsel i forbindelse med strandrydding - Vinge camping Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 10.06.2021 Verneområder
Utsetting av Fjelledelgran i Evje og Hornnes kommune, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 10.06.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Dispensasjon til transport med biler og bandvogn på Snøheimvegen og Gamle Snøheimvegen i Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern, transport med bandvogn på Gamle Snøheimvegen i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, og transport med helikopter til Svånålegeret i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark i 2021 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 09.06.2021 Verneområder
Løyve til uttak av grus frå Hattebergselva til bygging av tursti i Hattebergsdalen landskapsvernområde Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 09.06.2021 Verneområder
Avgjørelse av klage over vedtak om områder og fordeling av kvote for jakt på gaupe i rovviltregion 8 i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 09.06.2021 Rovvilt
Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for midlertidig oppsett av hårfeller til bjørn. Last ned vedtak Rohkunborri nasjonalparkstyre 09.06.2021 Verneområder
Vedtak lisensfelling jerv og ulv 2021 - 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 1 09.06.2021 Rovvilt
Dispensasjon brenning St.Hans bål på Regestranda i Sola - Jærstrendene LVO Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 09.06.2021 Verneområder
Utsetting av Lawsonsypressi Lindesnes kommune, tilltaelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 09.06.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Skadefellingstillatelse på bjørn ved Bardujord i Bardu kommune 09.06-21.06.2021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 09.06.2021 Rovvilt
Delegert vedtak - Dispensasjon - Espedalen lvo - oppsetting av to stolper i forbindelse med stolpejakt - Sør-Fron kommune Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 08.06.2021 Verneområder
78/3 Tilbakemelding - meldeplikt for tiltak i utvalgt naturtype - slåttemark Last ned vedtak Malvik kommune 08.06.2021 Utvalgte naturtyper
Søknad om dispensasjon til foryngelseshogst på eiendom gbnr. 65/3 i Maridalen landskapsvernområde, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 08.06.2021 Verneområder
Avslag på søknad om skadefelling av en ulv i Gjøvik, Søndre land og Nordre land kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 08.06.2021 Rovvilt
Tillatelse til felling av to trær med misteltein - Tønsberg Montessori Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 08.06.2021 Artsfredning
Dispensasjon til bruk av hest på beite i Grindøysundet naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 08.06.2021 Verneområder
Avslag på søknad om motorisert ferdsel i Neiden- og Munkefjord naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 08.06.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Jostedalsbreen nasjonalpark - utvida løyve for helikoptertransport til Skåla i samband med ekstraordinære tiltak 2021 - Bergen og Hordaland turlag Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 07.06.2021 Verneområder
Avslag på søknad om skadefelling av jerv i Løten kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 07.06.2021 Rovvilt
Motorferdsel helikopter, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Lægdene og Snauasete, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 07.06.2021 Verneområder
Istandsetting av stølshus, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Lægdene, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 07.06.2021 Verneområder
Motorferdsel helikopter, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Grindaflethytta, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 07.06.2021 Verneområder
Utedo, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Snauasete, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 07.06.2021 Verneområder
Utedo, Nærøyfjorden landskapsvernområde, stølen Åsen, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 07.06.2021 Verneområder
Grøfter og kummer, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Nedste Stigen, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 07.06.2021 Verneområder
Innvilga søknad om landingsløyve for helikopter. Bossbustøylane 50/68. Valle kommune. Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 07.06.2021 Verneområder
Tvedestrand - Usnesveien 28 - 90/14 - Svar på revidert søknad om oppføring av garasjebygg - vurdering etter forskrift om klippeblåvinge som prioritert art.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 07.06.2021 Prioriterte arter
Skadefellingstillatelse på bjørn på Revholmen i Sør-Varanger kommune 07.06-09.06.2021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 07.06.2021 Rovvilt
Reinheimen NP - Dispensasjon for bruk av motorbåt i samband med garnfiske på Leirungsvatnet. Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 06.06.2021 Verneområder
Rovviltnemnda i region 3- vedtak kvote for betinget skadefelling gaupe 2021/22 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 05.06.2021 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på bjørn i deler av Vågå og Dovre kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 05.06.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om betinget skadefelling av bjørn- Tynset, Tolga og Rendalen kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 05.06.2021 Rovvilt
NP-2021-29 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - klage fra Skæhkere Sijte på administrativt vedtak i sak ADM-2021-38 tas til følge
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 04.06.2021 Verneområder
NP-2021-30 Skjækra landskapsvernområde - utvidelse av uthus og godkjenning av platting ved hytte Skjækervatnet 11 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 04.06.2021 Verneområder
NP-2021-31 Skjækra landskapsvernområde - avslag - oppføring av samlekve på Nordvollen - Skjækerdalssetra - Skjækerfjella beitelag Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 04.06.2021 Verneområder
NP-2021-34 Skjækra landskapsvernområde - riving av uthus og bygging av nytt uthus Skjækervatnet 37 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 04.06.2021 Verneområder
NP-2021-35 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - oppføring av anneks / sikringsbu i reindrift ved sommerboplass på Hykla Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 04.06.2021 Verneområder
NP-2021-36 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - oppføring av anneks i reindrift ved sommerboplass på Hykla Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 04.06.2021 Verneområder
NP-2021-38 Skjækra landskapsvernområde - godkjenning av platting ved hytte Sottjønna 14 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 04.06.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-159 Tillatelse 2021 - 2022 - Bil og traktor - Transport for eier av hytte Snøfjellstjønnvegen 849, Tverrfjellet Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 04.06.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-160 Tillatelse - 2021 - 2022 - Transport på bar mark for eier av Snøfjellstjønnvegen 844 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 04.06.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-158 Tillatelse 2021 - 2022 - Bil og traktor - Transport for eier av hytte Snøfjellstjønnvegen 825, Tverrfjellet Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 04.06.2021 Verneområder
Dispensasjon - delegert vedtak - Nærøyfjorden landskapsvernområde - motorferdsel - helikopterflyging til tilsyn med grindanlegg og tiltak mot CWD Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 04.06.2021 Verneområder
Vedlikehold av gårdsvei _ Sjødalstrandveien, Svartskog lv