Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

25769 Resultater

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Delvis innvilget tillatelse til frakt avfelt elg i Stabbursdalen nasjonalpark - jaktfelt Stabbursdalen nord Last ned vedtak Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra - Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta 25.09.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Langsua nasjonalpark - Bruk av drone - Forsvarsbygg Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 24.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til landinger med helikopter ved etablering av tre værstasjoner - UIT COAT Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 24.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til å gjennomføre nødvendige vedlikeholdsarbeid på Dal og Bøn stasjon inne i Andelven, Nessa og Risa dyrelivsfredningsområde. Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 24.09.2021 Verneområder
Delegert sak - Knutshø LVO - Flåman NR - snødekt mark - transport til seter på Døllia - Per Eivind Husom Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 23.09.2021 Verneområder
Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkinn LVO - snødekt mark - transport i forbindelse med restaurering - Nygardsbue Einhøvlingen - Kjell Tore Israelsen Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 23.09.2021 Verneområder
Dispensasjon om søknad tillatelse til motorferdsel Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 23.09.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Langsua NP - taksering av hønsefugl - Skrautvål sameige - Kai Terje Kjørli Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 23.09.2021 Verneområder
Avslag på søknad om kjentmannskjøring i Frafjordheiane landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 23.09.2021 Verneområder
Tillatelse - 2021 - Ytre Hvaler nasjonalpark - flyaktivitet 230921 - Forsvarets Spesialkommando Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 23.09.2021 Verneområder
Dispensasjon - Femundsmarka NP - Frakt av felt elg med ATV m/belter - 2021 - Jaktlag Mugga/Svartvika B Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 23.09.2021 Verneområder
Dispensasjon - Femundsmarka NP - Flyvning med drone - 2021 - NGU Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 23.09.2021 Verneområder
Løyve til motorferdsle i Stussvikhovda naturreservat i Bjørnafjorden kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 23.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av elgtrekk/jernhest i Vardnesmyra naturreservat, Senja kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 23.09.2021 Verneområder
Avgjerd i klagesak - klage på løyve til utsetting av japanlerk (Larix kaempferi) i på gnr./bnr. 47/24 i Strand kommune, Rogaland fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 22.09.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Motorferdsel helikopter, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Snauasete, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 22.09.2021 Verneområder
Delegert vedtak - dispensasjon - Romsdalen LVO - 2021 - destruering av kampestein som siktforbedringstiltak - Skiri - Bane NOR Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 22.09.2021 Verneområder
Delegert sak - Frydalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2021 - barmark - sanering og gjenoppbygging av uthus etter brann - Luseby 46 - Recover Nordic Lillehammer Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 22.09.2021 Verneområder
Innvilget søknad om dispensasjon til bruk av ATV til frakt av skutt elg, Lyngsalpan landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 22.09.2021 Verneområder
Endring i vilkår i dispensasjon av 13. august 2021 i Endelausmyrene naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 22.09.2021 Verneområder
Tillatelse til skadefelling av ulv i deler av Løten, Elverum og Stange kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 22.09.2021 Rovvilt
Lurefjorden og Lindåsosane marine verneområde – løyve til legging av sjøleidning og avgrensa utslepp – Klevstad rørservice AS Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 22.09.2021 Verneområder
Løyve til motorisert ferdsel til uttransport av felt hjortevilt i Ænesdalen i Folgefonna nasjonalpark Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 21.09.2021 Verneområder
Tillatelse til motorisert ferdsel for frakt av elg i Stabbursdalen nasjonalpark - jaktfelt Bastin Last ned vedtak Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra - Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta 21.09.2021 Verneområder
Delvis innvilga søknad om bygging av båthus ved Vestre Langsvatn, 4/4 Bygland kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 21.09.2021 Verneområder
Tillatelse til motorferdsel for frakt av utstyr - Barmveien, Vesterøy Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 21.09.2021 Verneområder
Tillatelse til helikoptertransport - Ytre Hvaler Nasjonalpark - 35/33 - Vikertangen Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 21.09.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til Langedalen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Hordaland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 21.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til oppføring av utedo på Lille Færøya og transport med helikopter - Bergsøyan landskapsvernområde - Senja kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 21.09.2021 Verneområder
Fokstugu LVO - dispensasjon - 2021 - 2022 brønnboring og bobiltømmestasjon - Rasteplass Storhusranden - Stian Brenden Maskinservice Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 20.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til motorferdsel - utfrakt av felt storvilt med ATV - Kongrosletta naturreservat - Stjørdal Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 20.09.2021 Verneområder
Hynna naturreservat - Dispensasjon - tillatelse til bruk av bil for uttransport av båt ved Hornsjøen Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 20.09.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - vedtak om skadefelling av bjørn i Grane kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 17.09.2021 Rovvilt
Motorferdsel helikopter, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Håvasete, endra løyve, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 17.09.2021 Verneområder
Reppesleiret naturreservat — dispensasjon til vegetasjonsrydding langs jernbanelinje Last ned vedtak Stjørdal kommune 17.09.2021 Verneområder
Løyve til bruk av motorkøyretøy på gbnr 24/3 - Sør-Smøla landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 17.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til motorferdsel for uttak av felt storvilt med ATV - Kongrosletta naturreservat Stjørdal Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 17.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av ATV i Lystjønna naturreservat for utfrakt av felt storvilt Steinkjer Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 17.09.2021 Verneområder
Ledalen naturreservat - tillatelse til bruk av snøscooter for utkjøring av åte til jakt - Frode Moen - Holtålen kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 17.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av ATV for utfrakt av felt storvilt i Lystjønna naturreservat Steinkjer Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 17.09.2021 Verneområder
Transport av forsyninger, utstyr og avfall med snøskuter til og fra Breilihytta i Finnemarka naturreservat vinteren 2022, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 17.09.2021 Verneområder
Vannledning Nordre Øyeren naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 17.09.2021 Verneområder
Oppkjøring av skiløyper i Langåsen naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 17.09.2021 Verneområder
Snøskutertransport til Sørmyrseter i Skrim og Sauheradfjella naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 17.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til gjennomføring av forskningsprosjekt i 8 verneområder i Oslo og Viken Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 17.09.2021 Verneområder
Forlengelse av virketid på skadefellingstillatelse på ulv i deler av Elverum, Hamar, Åmot, Ringsaker, Stor-Elvdal, Lillehammer, Øyer og Stor-Elvdal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 17.09.2021 Rovvilt
Delegert sak - Hjerkinn LVO m/ BV - barmark - gjerding langs jernbanen - Arild Rolstad Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 16.09.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - avslag på søknad om skadefelling av gaupe i deler av Melhus og Midtre Gauldal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.09.2021 Rovvilt
Delegert sak - Fulufjellet NP - Dispensasjon - Motorferdsel - 2021 - lavtflyging med helikopter for frakt av steinhelle og stein Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Fulufjellet 16.09.2021 Verneområder
Landing med helikopter - Heliwing - Seiland nasjonalpark, avslag Last ned vedtak Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 16.09.2021 Verneområder
Eksport